پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

تاریخ ثبت: 1398/06/31
این مکمل زیستی حاوی تعداد بسیار زیادی از باکتری های مفید جدا شده از مزارع پرورش ماهیان گرمابی است. این باکتری ها دارای توانایی انحلال ترکیبات مختلف نامحلول فسفات هستند که قابلیت رشد در دامنه پارامترهای محیطی اپتیمم ماهیان گرمابی را (دما، پی اچ و شوری) دارند...
تاریخ ثبت: 1395/12/04
این دانش فنی نتیجه تحقیقات چند ساله در موسسه تحقیقات خاک و آب می باشد. هدف از این تحقیقات، دست یابی به کود آلی فولوات آهن است که در رفع کمبود آهن در خاک های قلیایی موثر می باشد. کمبود آهن سالانه خسارات هنگفتی به کشاورزان وارد می نماید. استفاده از بقایای آلی گیاهی با منشا هوموسی در خاک اثرات مفیدی در بهبود حاصلخیزی خاک دارد. یکی از ترکیبات آلی مواد هوموسی اسید فولویک است....
تاریخ ثبت: 1394/04/06
بسترهای کشت مورد استفاده در کشور عمدتاً وارداتی بوده و وابسته به واردات کوکوپیت و پیت ماس می باشد. این بسترها به دلیل ارزبری گران تمام شده و تولیدکنندگان هزینه قابل توجهی را برای واردات این نوع نهاده ها پرداخت می کنند....
تاریخ ثبت: 1393/10/28
محصــول توليــد شــده در ايــن فراينــد قابليت هــای متعــددی در حفــظ حاصلخيــزی خاك هــا، پايــداری توليــد و ســلامت محصــولات كشــاورزی دارد. بدليــل تبديــل عمــده نيتــروژن معدنــی بــه شــکل آلــی آن در كمپلکس هــای اشــاره شــده حلاليــت نيتــروژن كاهــش يافتــه و هــدر رفــت نيتــروژن در اثــر آبيــاری و يــا بارندگی هــای فصلــی كاهــش می يابــد....
تاریخ ثبت: 1383/05/07
جذب عناصرغذائي ميكرو (بخصوص  آهن) توسط گياه درخاك هاي زراعي ايران به دليل آهكي بودن با مشكل مواجه مي باشد. در اين راستا كودهاي معدني آهن قادر به تامين آهن مورد نياز گياهان حساس به كمبود آهن نمي باشند....

5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0