شنبه, 19 آذر 1401

دانش فنی تولید کود نیتروژنی مایع با پایه آلی

 

 

 

   محصــول توليــد شــده در ايــن فراينــد قابليت هــای متعــددی در حفــظ حاصلخيــزی خاك هــا، پايــداری توليــد و ســلامت محصــولات كشــاورزی دارد. بدليــل تبديــل عمــده نيتــروژن معدنــی بــه شــکل آلــی آن در كمپلکس هــای اشــاره شــده حلاليــت نيتــروژن كاهــش يافتــه و هــدر رفــت نيتــروژن در اثــر آبيــاری و يــا بارندگی هــای فصلــی كاهــش می يابــد. همچنيــن تصعيــد نيتــروژن بدليــل آهکی بــودن و خشــکی خاك هــا در كشــور بــالا می باشــد. نيتــروژن آلــی ايــن مزيــت را دارد كــه كمتريــن تلفــات را در ايــن خصـوص نشـان میدهـد. گروه هـای آلـی همـراه بـا نيتـروژن ضمـن بـالا بـردن جزئـی كربـن آلـی خـاك در محيـط ريشـه فعاليـت ميکروارگانيسـم ها را افزايـش داده و بازيافـت نيتـروژن را در حلقـه توليـد افزايـش می دهــد. افزايــش فعاليــت ميکروارگانيســم ها در خاك هــای بــا مــاده آلــی كــم يکــی از چالش هــای مهــم در پاييــن بــودن بــاروری خاك هــای كشــور اســت. كمپلکس هــای آلــی بــا بنيان هــای نيتروژنــه پايــداری بيشــتری در خــاك داشــته و موجــب پايــداری خاكدانــه شــده و از انــواع مختلــف فرســايش جلوگيری می نمايد .


بطـور كلـی نيتـروژن در ايـن فراينـد بـا هيدروليـز شـدن تركيبـات گياهـی- ليگنينـی بـه سـه شـکل عمـده متمايــز می گــردد:    

  • نيتروژن با باند آمونياكی NH4 كه در زمان كوتاه برای گياه قابل استفاده است.    
  • نيتـروژن بـا بانـد آميـدی و آمينـی NH2 كـه از لحـاظ رهاسـازی در خـاك حدواسـط می باشـد و می توانـد بطـور مسـتقيم جـذب ريشـه شـده و يـا از طريـق مصـرف توسـط باكتری هـای خـاك از طريـق ترشـحات مفيـد باكتری هـای خـاك جـذب گـردد.    
  • نيتـروژن بـا اتصـال قـوی بـه كمپلکس هـای درشـت مولکـول سـخت تجزيـه بـوده و در بلندمـدت نيتـروژن آن بـرای گيـاه قابـل دسـترس اسـت.  

  
مزايای حاصل از كاربرد اين كود عبارتند از:    
-  ارزانترين كود با پايه آلی حداقل 10درصد نيتروژن به فرم آلی    
-  كود آلی مايع با حداقل 7درصد كربن آلی    
-  بالا بودن كارايی نيتروژن در اين كود نسبت كودهای معدنی با درصد معادل    
-  كاهـش احتمـال انباشـت نيتـرات در اندام هـای خوراكـی گياهـان زراعـی و باغـی بدليـل آمونياكـی بـودن فـرم نيتـروژن    
- عــلاوه بــر مصــارف تغذيــه گيــاه می تــوان از ايــن تركيبــات بعنــوان مالــچ پوششــی آلــی در جلوگيــری از حركــت ريــزگردهــا در خــاك بــدون پوشــش كشــور اســتفاده گــردد. قيمــت ارزان و ســادگی فرآينــد توليـد، می توانـد آن را بـه جايگزيـن مناسـبی بـرای مـواد نفتـی كـه بعنـوان مالـچ بـرای تثبيـت شـن ها و جلوگيــری از حركــت ريزگردهــا تبديــل نمايــد.


 

 

امتیاز :  ۲.۵۰ |  مجموع :  ۲

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه تحقیقات خاک و آب می‌باشد.
6.0.8.0
V6.0.8.0