پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 

 

 

 دکتر هادی اسدی رحمانی

رئیس مؤسسه و عضو هیئت علمی بخش تحقیقات بیولوژی خاک، موسسه تحقیقات خاک و آب

پست الکترونیک: asadi_1999@yahoo.com

تاریخ و محل تولد: 1348/2/20 بوئین زهرا

وضعیت تأهل: متأهل و دارای یک فرزند

وضعیت استخدام: عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب از سال 1375.

 

تحصیلات دانشگاهی:

- لیسانس خاکشناسی از دانشگاه تهران در سال 1371 با معدل 17/01(رتبه اول)

- فوق لیسانس خاکشناسی (بیولوژی خاک) از دانشگاه تهران در سال 1375 با معدل 17/31

- دکتری خاکشناسی (میکروبیولوژی خاک) از دانشگاه تربیت مدرس در سال 1380 با معدل 16/98

- فوق دکتری ژنتیک باکتری های ریزوبیوم از دانشگاه هلسینکی، فنلاند در سال 2008

سوابق کاری:

- مربی پژوهش در موسسه تحقیقات خاک و آب، 1381-1375

- استادیار پژوهش در موسسه تحقیقات خاک و آب، 1390-1381

- دانشیار پژوهش در موسسه تحقیقات خاک و آب، 1391 تاکنون

- استاد پژوهش در موسسه تحقیقات خاک و آب، 1398 تاکنون

سوابق مدیریت:

- معاون بخش تحقیقات خاک و آب کرج، 1375

- معاون بخش تحقیقات خاک و آب کرج، 1379

- رئیس بخش تحقیقات خاک و آب کرج، 1383

- رئیس بخش تحقیقات بیولوژی خاک، 1386-1383

- رئیس بخش تحقیقات بیولوژی خاک، ، 1396-1392

- معاون برنامه ریزی و پشتیبانی موسسه تحقیقات خاک و آب، 1397-1396

- رئیس موسسه تحقیقات خاک و آب، 1397 تاکنون

عضویت در انجمن های علمی:

- عضو انجمن علوم خاک ایران

- عضو انجمن بین المللی علوم خاک (IUSS)

- عضو شبکه توسعه علمی بانک توسعه اسلامی

همکاریهای دانشگاهی (راهنمایی و مشاوره پایان نامه دانشجویی):

الف- مقطع دکتری

- استاد راهنما 6 نفر

- استاد مشاور 10 نفر

ب- مقطع کارشناسی ارشد

-   استاد راهنما 8 نفر

-   استاد مشاور بیش از 30 نفر

طرح های پژوهشی اجرا شده:

اجرای بیش از 15 طرح و پروژه بعنوان مجری و بیش از 25 طرح و پروژه بعنوان همکار

دانش فنی ثبت شده:

- دانش فنی تولید مایه تلقیح لوبیا. تاریخ ثبت در اداره ثبت شرکت ها: 1381/11/2

- دانش فنی تولید مایه تلقیح سویا برای مناطق گرم. تاریخ ثبت در اداره ثبت شرکت ها: 1381/11/2

- دانش فنی تولید مایه تلقیح میکروارگانیسم های حل کننده فسفر. تاریخ ثبت در اداره ثبت شرکت ها: 1382/5/27

- دانش فنی تولید باکتری های ریشه زا برای انواع نهال. تاریخ ثبت در اداره ثبت شرکت ها: 1383/3/30

- دانش فنی فرآیند تولید کودهای زیستی برای افزایش عملکرد گندم. تاریخ ثبت در اداره ثبت شرکت ها: 1392/4/18

فعالیت های فناوری:

- مسئول انتقال 3 فقره دانش فنی به بخش خصوصی

انتشارات علمی:

- چاپ 43 مقاله در مجلات علمی پژوهشی داخلی

- چاپ 20 مقاله علمی در مجلات معتبر خارجی دارای نمایه

- دارای بیش از 75 مقاله در کنفرانس های علمی داخل و خارج کشور

د- تدوین یا ترجمه کتاب:

- حاصلخیزی بیولوژیک خاک. 1376، مترجمین: هادی اسدی رحمانی، احمد اصغرزاده، کاظم خاوازی، فرهاد رجالی و غلامرضا ثواقبی. انتشارات جهاد دانشگاهی تهران.

- ضرورت تولید صنعتی کودهای بیولوژیک در کشور (مجموعه مقالات). 1384، مولفین: کاظم خاوازی، هادی اسدی رحمانی و محمد جعفر ملکوتی. انتشارات سنا.

- Besharati, H., Aliasgharzad, N., Khavazi, K. and Asadi Rahmani, H. 2018. Soil Biology and Biotechnology. In: Roozitalab, M.H., Siadat, H. and Farshad, (editors), The Soils of Iran. Springer,255 pp.


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0