پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مولف : جواد سرحدی و ...

تعداد بازدید 1214

مولف : افشین یوسف گمرکچی و مهرزاد محصص مستشاری

تعداد بازدید 1331

مولف : مصطفی گودرزی و ...

تعداد بازدید 1107

مولف : محمدسعید تدین و ...

تعداد بازدید 1258

مولف : جواد سرحدی و ...

تعداد بازدید 1214

مولف : افشین یوسف گمرکچی و مهرزاد محصص مستشاری

تعداد بازدید 1331

مولف : مصطفی گودرزی و ...

تعداد بازدید 1107

مولف : محمدسعید تدین و ...

تعداد بازدید 1258
اندازه پرونده: 275344 bytes

بررسي اثر زمان و سطوح مختلف مصرف کود ازته بر خصوصيات کمي و کيفي توت فرنگي

تعداد دریافت : 60
اندازه پرونده: 245806 bytes

اثر فاصله آبیاری و شوری آب بر عملکرد و کارایی مصرف آب گوجه فرنگي در روش آبیاری قطره‌ای

تعداد دریافت : 39
اندازه پرونده: 188574 bytes

ارزیابی تناسب اراضی و بررسی وضعیت کشت برنج در منطقه کلات نادری استان خراسان رضوی

تعداد دریافت : 36
اندازه پرونده: 66129 bytes

پایلوت مدیریت تلفیقی تغذیه گندم در استان البرز

تعداد دریافت : 42
اندازه پرونده: 364157 bytes

اصلاح و تغییر الگوی کشت در دشت امامزاده جعفر گچساران با هدف دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد دریافت : 38
اندازه پرونده: 110919 bytes

اثر دور­آبياري بر عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام لوبيا چيتي در استان فارس

تعداد دریافت : 28
صفحه1از28123456...28.بعدي.برو
تاريخ ايجاد : 1399/09/29

Detection of Lithologic Discontinuities in Soils:
A Case Study of Arid and Semi-arid Regions of Iran

تاريخ ايجاد : 1399/09/29

Evaluation of Land Suitability for Horticultural Use
Case Study: Saman County, Chaharmahal and Bakhtiari Province

تاريخ ايجاد : 1399/09/29

پايش تغييرات کاربري اراضي با استفاده از تصاوير ماهواره اي لندست

تاريخ ايجاد : 1399/09/29

Comparison of error and uncertainty of decision tree and learning vector
quantization models for predicting soil classes in areas with low altitude
variations

تاريخ ايجاد : 1399/08/20

مقایسه روشهاي زمینآمار و درختان تصمیمگیري تصادفی در پهنهبندي
شوري خاك در زهک دشت سیستان

تاريخ ايجاد : 1399/08/20

Determination of Soil Aggregate Stability in Different Types and Amounts of
Organic Matter in Khuzestan Plain, Iran

صفحه1از15123456...15.بعدي.برو


گزارشات نهائي بخش تحقیقات آبیاری و فیزیک خاک 

سایر نشریات


-------------------------------------------------------------------------

گزارشات نهائي بخش تحقیقات ارزيابي اراضي


سایر نشریات

-------------------------------------------------------------------------


گزارشات نهائي بخش تحقیقات اصلاح خاک و مدیریت پایدار اراضی 


سایر نشریات

-------------------------------------------------------------------------


گزارشات نهائي بخش تحقیقات بیولوژی خاک 


-------------------------------------------------------------------------


گزارشات نهائي بخش تحقیقات حاصلخيزي خاک و تغذيه گياه
 

سایر نشریات

-------------------------------------------------------------------------گزارشات بخش تحقیقات تشکیل، طبقه بندی و شناسایی خاک 


سایر نشریات

-------------------------------------------------------------------------

گزارشات نهائي بخش آزمایشگاه ها  5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0