پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  • نشریه فنی ترویجی
  • کتاب
  • گزارش نهایی
  • مقاله
  • نرم افزار دیجیتالی
  • تک نگاشت
  • فهرست گزارشات نهایی طرح های موسسه
  • استانداردهای ملی خاکشناسی


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0