ساختار و وظایف بخش

 

 

ـ جمع‌آوري و تنظيم اطلاعات مربوط به همكاري‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي در ارتباط با انجام تحقيقات و مطالعات در راستاي وظايف موسسه

ـ برنامه‌ريزي، هماهنگي و اقدام در مورد ديدارهاي مسئولين مؤسسه، اعزام مأموران و كاركنان واجد شرايط به خارج از كشور

ـ دريافت، بررسي و تجزيه و تحليل گزارش‌هاي هيأت‌هاي اعزامي به كشورهاي خارجي

ـ تهيه بانك اطلاعات از مجموعه ملاقات‌ها، بازديدها و گزارشهاي مديران و كارشناسان مؤسسه از كشورهاي خارجي

ـ تنظيم برنامه‌هاي اجرايي تبليغات و انتشارات مؤسسه بر اساس ضوابط مربوط

ـ برقراري تماس با وزارتخانه متبوع و ارگان‌هاي دولتي به منظور هماهنگي و تنظيم برنامه‌هاي انتشاراتي، مسافرت‌ها، ملاقات‌ها، كنفرانس‌ها، سمينارها و …

ـ بررسي ديدگاه‌ها در چارچوب وظايف اساسي مؤسسه و ارائه نتايج حاصله به رئيس مؤسسه

ـ تهيه و تنظيم برنامه‌هاي مرتبط با برگزاري مراسم و مناسبت‌هاي ملي با هماهنگي ساير واحدها

ـ تهيه و تنظيم برنامه‌هاي مربوط به برگزاري نمايشگاه‌هاي تخصصي در حيطه وظايف مؤسسه در داخل و خارج از كشور

ـ برنامه‌ريزي و همكاري در برگزاري كنفرانس‌ها، سمينارها، جشنواره‌ها، نمايشگاهها، مصاحبه‌ها و بازديدهاي ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي

ـ جمع‌آوري، طبقه‌بندي و تهيه آرشيو اطلاعات، مدارك و اسناد ديداري و شنيداري

ـ هماهنگي و همكاري با اداره كل روابط عمومي سازمان و وزارتخانه متبوع

ـ ايجاد ارتباط و تبادل اطلاعات و همكاري‌هاي علمي با مراجع مشابه علمي معتبر تحقيقاتي و بين‌المللي به منظور دستيابي و آگاهي از آخرين دستآوردهاي تحقيقاتي

ـ مشاركت، برنامه‌ريزي و پي‌گيري براي برگزاري كنفرانس‌ها، سمينارها، گردهمايي‌ها، دوره‌هاي آموزشي، نمايشگاه‌ها، مصاحبه‌ها، بازديدها، مجالس و مجامع در چارچوب وظايف محوله با همكاري واحدهاي ذيربط

ـ معرفي توانمندي‌ها و دستآوردهاي تحقيقاتي و آموزشي مؤسسه در سطح بين‌الملل

ـ انعكاس فعاليت‌ها، برنامه‌ها، طرح‌ها و عملكردهاي مؤسسه به جامعه

ـ ارتباط با كاركنان و نظرخواهي از آنها به منظور آگاهي از مشكلات، خواسته‌ها، پيشنهادها و جمع‌بندي نظرات و ارائه گزارش به مراجع ذيربط

ـ انجام و پي‌گيري ساير وظايف محوله ارجاعي از سوي رياست مؤسسه


6.0.8.0
گروه دورانV6.0.8.0