پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 

بخش تحقيقات اصلاح خاك و مديريت پايدار اراضي فعاليت خود را از سال 1346 در استان­ هاي خوزستان، كرمانشاه، فارس، تهران و اصفهان آغاز و اين تحقيقات در بخش بررسي­ هاي خاك و آب مؤسسه خاكشناسي و حاصلخيزي خاك متمركز بود. در سال 1363 متعاقب تغيير نام مؤسسه تحقيقات خاك و آب و با تفكيك بخش بررسي­ هاي خاك و آب به بخش ­هاي تحقيقاتي مختلف، اين بخش با عنوان «بخش اصلاح اراضي و زهكشي» به فعاليت خود ادامه­ داد و در سال 1376 با عنايت به شرح وظايف و رسالت خود و با واگذاري بخشي از وظايف خود به بخش­ هاي تحقيقاتي ديگر و نيز ايجاد وظايف جديد، به بخش «اصلاح خاك و مديريت پايدار اراضي» تغيير نام داد. از جمله وظایف این بخش تحقیق در مورد علل و نحوه تشکیل اراضی شور و سدیمی، گچی، آهکی و زهدار و ماندابی، بررسی اثرات مصرف آب­های شور، سیستم شور و سدیمی بر روی اراضی و تولید محصولات زراعی، مناسب­ ترین روش بهره ­برداری از اراضی شور، بررسی تأثیر سیستم ­های مختلف مدیریت زراعی در تخریب خاک و تغییر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی آن، شبیه ­سازی چهره ­های مختلف تخریب در اقالیم مختلف کشور در انواع استفاده­ های اصلی زراعی و برآورد میزان تخریب در کاهش توان تولیدی اراضی، نقش عملیات خاک­ورزی و سهم آن ها در تخریب اراضی شیبدار و زراعی و معرفی روش­ های مختلف مدیریت خاک­ورزی پایه می­ باشد. به صورت خلاصه می­ توان گفت اين بخش تحقيق در عرصه­ هاي مديريت پايدار خاک و آب­ هاي مسئله دار، از جمله خاک­ های متأثر از شوری و آلودگي منابع خاک و آب، پايش ­کيفيت خاک و مديريت فرسایش خاک در اراضی کشاورزي را به عهده دارد. از سال 1392 در راستای برنامه های استراتژیک موسسه تحقیقات خاک و آب این بخش در سه برنامه «پایش کمی و کیفی خاک و آب کشاورزی»، «شناخت و مدیریت خاک و آب در شرایط شور» و «شناخت و مدیریت آلودگی خاک و آب» نقش کلیدی ایفا می نماید.


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0