پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

بخش تحقيقات ارزيابي اراضي در سال 1346 به منظور تعيين استعداد و قابليت اراضي کشور براي کاربري ­هاي اصلي از قبيل کشت آبي و ديم، مرتع، جنگل، شهرسازي و صنعتي تاسيس گرديده­ است. تعیین روش­ های استاندارد ارزیابی اراضی برای تناسب اراضی در کشاورزی و منابع طبیعی، مطالعه و تهیه نقشه­ های قابلیت استعداد و تناسب اراضی در سطوح ملی و منطقه­ ای در مقیاس ­های مختلف، از جمله وظایف این بخش به شمار می­ رود. به طور کلی می ­توان گفت مهم­ ترین اهداف فعالیت­ های اين بخش تعيين مناسب­ ترين نوع استفاده از زمين و با توجه به عوامل محيطي (خاك، زمين ­نما، اقليم و آب آبياري)، مديريت مزرعه و مسائل اجتماعي- اقتصادي، در راستاي بهره ­برداري پايدار از اراضي صورت مي­ گيرد. نتايج مطالعات انجام شده به عنوان لایه ­های پایه در تعیین الگوی کشت و آمایش سرزمین در قالب نقشه­ هاي ارزيابي منابع و قابليت اراضي با مقياس­ هاي مختلف در دسترس مدیران، محققين و کاربران مختلف قرار گرفته است (شکل 1).

هم اينک بخش تحقيقات ارزيابي اراضي ضمن طراحی و تولید نخستین نرم­ افزار ملی تناسب اراضی برای محصولات زراعی و باغی کشور و با بهره ­گيري از فناوري­ هاي روز مانند سنجش از دور و سامانه ­هاي اطلاعات مکاني و با استفاده از بستر اینترنت نقشه ­هاي تناسب اراضي را در قالب «سامانه ملی تناسب اراضی» با هدف برنامه ریزی الگوي کشت در دشت­ هاي زراعي آبی کشور تهیه و ارائه نموده است. 


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0