راهنمای نگارش آثار موسسه تحقیقات خاک و آب 1402

امور پژوهشی-انتشارات

تاریخ انتشار : 1402/03/02 تاريخ ايجاد : 1403/03/27

تعداد دریافت : 0

استاندارد درج نام نویسندگان در انتشار آثار علمی و ترویجی1400

امور پژوهشی-انتشارات

تاریخ انتشار : 1400/03/05 تاريخ ايجاد : 1403/03/27

تعداد دریافت : 0

تهیه و تدوین آثار علمی و ترویجی در سازمان1400

امور پژوهشی-انتشارات

تاریخ انتشار : 1400/03/04 تاريخ ايجاد : 1403/03/27

تعداد دریافت : 0

ساختار و نحوه نگارش مقاله در مجلات ترویجی1400

امور پژوهشی-انتشارات

تاریخ انتشار : 1400/03/03 تاريخ ايجاد : 1403/03/27

تعداد دریافت : 0

شیوه نامه تدوین گزارش تحلیلی .تحلیلی - مطالعاتی در موسسه1400

امور پژوهشی-انتشارات

تاریخ انتشار : 1400/02/01 تاريخ ايجاد : 1403/03/27

تعداد دریافت : 0

شیوه نامه اختصاص امتیاز به تهیه نقشه منحصر به فرد و پایه

امور پژوهشی-انتشارات

تاریخ انتشار : 1400/01/03 تاريخ ايجاد : 1403/03/27

تعداد دریافت : 0

شیوه نامه گردآوری انواع اسناد و مدارک علمی1399

امور پژوهشی

تاریخ انتشار : 1399/03/01 تاريخ ايجاد : 1403/03/26

تعداد دریافت : 0

دستورالعمل تهیه و کارکنان وزارت جهاد کشاورزی 1399

امور پژوهشی

تاریخ انتشار : 1399/03/01 تاريخ ايجاد : 1403/03/27

تعداد دریافت : 0

دستور العمل انتشار آثار علمی موسسه 1390

امور پژوهشی-انتشارات

تاریخ انتشار : 1390/03/01 تاريخ ايجاد : 1403/03/27

تعداد دریافت : 0

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0