طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری کشور 1402

اسناد، قوانین و مقررات کشوری خاک و آب

تاریخ انتشار : 1402/03/04 تاريخ ايجاد : 1403/03/27

تعداد دریافت : 0

سند امنیت غذایی1402

اسناد، قوانین و مقررات کشوری خاک و آب

تاریخ انتشار : 1402/03/03 تاريخ ايجاد : 1403/03/27

تعداد دریافت : 0

آیین نامه اجرایی قانون حفاظت از خاک 1402

اسناد، قوانین و مقررات کشوری خاک و آب

تاریخ انتشار : 1402/03/02 تاريخ ايجاد : 1403/03/27

تعداد دریافت : 0

بیانیه وزرای کشاورزی 68 کشور جهان 1401

اسناد، قوانین و مقررات کشوری خاک و آب

تاریخ انتشار : 1401/03/05 تاريخ ايجاد : 1403/03/27

تعداد دریافت : 0

سند ملی و راهبردی تحول امنیت غذایی1401

اسناد، قوانین و مقررات کشوری خاک و آب

تاریخ انتشار : 1401/03/04 تاريخ ايجاد : 1403/03/27

تعداد دریافت : 0

مقررات نحوه پایش آلودگی خاک توسط واحدهای بزرگ 1400

اسناد، قوانین و مقررات کشوری خاک و آب

تاریخ انتشار : 1400/03/05 تاريخ ايجاد : 1403/03/27

تعداد دریافت : 0

خط مشی های مدیریت حفاظت و بهره برداری پایدار از خاک کشور 1400

اسناد، قوانین و مقررات کشوری خاک و آب

تاریخ انتشار : 1400/03/03 تاريخ ايجاد : 1403/03/27

تعداد دریافت : 0

قانون حفاظت از خاک 1398

اسناد، قوانین و مقررات کشوری خاک و آب

تاریخ انتشار : 1398/03/07 تاريخ ايجاد : 1403/03/27

تعداد دریافت : 0

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی 1389

اسناد، قوانین و مقررات کشوری خاک و آب

تاریخ انتشار : 1389/03/05 تاريخ ايجاد : 1403/03/27

تعداد دریافت : 0

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و آیین نامه های اجرایی آن 1389

اسناد، قوانین و مقررات کشوری خاک و آب

تاریخ انتشار : 1389/03/04 تاريخ ايجاد : 1403/03/27

تعداد دریافت : 0

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0