گروه آموزش و ترویج

 

1. نیازسنجی و برنامه­ریزی سالانه برنامه­های آموزشی و ترویجی.

2. برنامه ریزی و اجرای فعالیت­های آموزش و ترویجی شامل روز مزرعه، هفته انتقال یافته­ها، نمایشگاه و تورهای آموزشی- ترویجی با هماهنگی موسسه آموزش و ترویج.

3. نیازسنجی، برنامه­ریزی و اجرای طرح پروژه­های تحقیقی- ترویجی، بهترین مدیریت مزرعه و سایت‌های الگویی با هماهنگی موسسه آموزش و ترویج.

4. نیازسنجی و اجرای آموزش های ضمن خدمت (عمومی و تخصصی) با همکاری بخشهای تحقیقاتی و مراکز تحقیقاتی استانها.

5. نیاز سنجی و پیگیری اجرای آموزش­های مهارت محور نسخه نویسی کود، مطالعات خاک و روش های آزمایشگاهی بریا بخش خصوصی و مهندسین مشاور به سفارش بخش های تحقیقاتی تابعه و نهادهای اجرایی.

6. نیازسنجی و پیگیری انجام کارگاه­های آموزشی و تخصصی بین­المللی با همکاری بخش­های تحقیقاتی.


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0