••♦ تماس با بخش ♦••

آدرس پستی:    کرج، میدان استاندارد، جاده مشکین دشت، بعد از رزکان نو، بلوار امام خمینی (ره)، موسسه تحقیقات خاک و آب، بخش تحقیقات شناسایی خاک و ارزیابی اراضی، کد پستی: 3177993545
تلفن مستقیم:

026-36207240

026-36203519

تلفن داخلی:     

1180_02636201900

ایمیل: Ir.SoilSurvey@Gmail.com

 تماس مستقیم با اعضای بخش

026-36201900

داخلی
دکتر میرناصر نویدی- رییس بخش 1071
دکتر علیرضا ضیائی جاوید 1068
دکتر محمد جمشیدی 1176
دکتر علی زین الدینی میمند 1069
دکتر محسن باقری بداغ آبادی 1073
دکتر زهرا محمد اسماعیل 1059
دکتر مهناز اسکندری 1070
دکتر سید جواد سید محمدی 1081
دکتر رسول خوارزمی 1073
دکتر فاطمه ابراهیمی میمند- کارشناس بخش 1070
دکتر منصور چترنور- کارشناس بخش 1066
مهندس سیمین جمالی- کارشناس بخش-  تعیین قابلیت کشاورزی اراضی 1180
   
   
   
   

 

 

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0