تلفن مستقیم و دورنگار بخش تحقیقات مدیریت آب در مزرعه 02636213795
ایمیل بخش irrigation1399.swri@gmail.com

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0