• اداره امور اداری


 

شرح وظایف مدیریت اداری و پشتیبانی ( اداره منابع انسانی )

 

1. همكاري در انجام امور ارزشيابي كاركنان مؤسسه.

2. بهينه‌سازي فرآيندهاي كاري - تقليل زمان و هزينه انجام فعاليت‌ها.

3. تهيه دستورالعمل‌هاي لازم براي استقرار برنامه‌هاي تحول اداري و برنامه‌ريزي در جهت تحقق آن در مؤسسه با استفاده از فن­آوری نوین و ابزارهای جدید.

4. مطالعه، بررسي و طراحي طرح‌هاي تحول اداري جهت متحول ساختن مؤسسه.

5. بازنگري و مهندسي مجدد در ساختار و نوسازي فرآيندهاي مؤسسه.

6. برنامه‌ريزي در جهت انتقال وظايف قابل واگذاري به بخش غيردولتي.

7. مطالعه و طراحي تشكيلات مناسب مؤسسه متناسب با راهبردها و رويكردهاي سازمان متبوع.

8. بررسي مستمر ساختار و تشكيلات مؤسسه جهت بهينه‌سازي، كارآمدي و تحول آفريني آن.

9. برنامه‌ريزي و انجام بررسي‌هاي لازم به منظور بهينه‌سازي ساختار، تركيب و توزيع نيروي انساني و ارائه پيشنهادهاي لازم به مراجع ذيربط.

10. راهبري نظام‌ها، فرآيندها واقدامات مربوط به فنآوري (اتوماسيون) اداري مؤسسه در جهت بهبود و كارآمدي وظايف و فعاليت‌هاي مؤسسه.

11. برنامه‌ريزي و انجام اقدامات لازم در جهت شايسته سالاري در گزينش مديران و كاركنان.

12. تدوين برنامه نيروي انساني مؤسسه در چارچوب سياست‌ها، اهداف و برنامه‌هاي كلان مؤسسه.

13. مطالعه و بررسي در مورد طرح طبقه‌بندي مشاغل متناسب با ماهيت مشاغل كاركنان مؤسسه و ارائه راه
حل­هاي مناسب
.

14. نظارت مستمر بر اجراي طرح‌هاي طبقه‌بندي مشاغل، بررسي مستمر و اثرات اجراي آن در واحدهاي تابعه و تهيه پيشنهادات اصلاحي در اين زمينه.

15. پيش‌بيني و برنامه‌ريزي براي تامين نيروي انساني مورد نياز مؤسسه براساس قوانين و مقررات ذيربط با همكاري واحدهاي سازماني مربوط.

16. اجراي قوانين و مقررات و آئين نامه‌هاي استخدامي

17. انجام امور كارگزيني شاغلين مؤسسه شامل: نقل و انتقال نيروي انساني، تشريفات گزينش كاركنان، تغيير حالات استخدامي، صدور احكام كارگزيني و انتصابات.

18. ارائه خدمات اداري كاركنان ستاد مؤسسه شامل: تهيه و تنظيم گزارش كارهاي حقوق و دستمزد، احتساب سوابق خدمتي، صدور انواع گواهي خدمتي، امور اداري ماموران آموزشي، امور مشمولين تا تشكيل پرونده كارگزيني و امور حضور و غياب و تنظيم ورود و خروج آنان.

19. انجام امور انتزاع از خدمت كليه كاركنان سازمان شامل: بازنشسته، بازخريدخدمت، از كارافتادگي، آماده بخدمتي، استعفاء و اخراج.

20. انجام امور مربوط به بازنشستگان و موظفين و از كارافتادگان در حدود و قوانين و مقررات مربوطه

21. انجام امور كارگزيني اعضاي هيات علمي شامل انتصابات، گزينش استاد و امور رفاهي آنها.

22. همكاري و هماهنگي با واحدهاي ذيربط براي مديريت مطلوب توليد، پردازش و نشر آمار و اطلاعات پرسنلي كاركنان مؤسسه.

23. انجام اقدامات مربوط به امور خدمات بيمه درماني و خدمات مربوطه از طريق نهادهاي مرتبط.

24. انجام امور مربوط به دريافت، ثبت و توزيع مكاتبات و نامه‌هاي صادره و وارده و امور بايگاني ستاد مؤسسه.

 

 

شرح وظایف مدیریت اداری و پشتیبانی ( اداره خدمات پشتیبانی )

 

1. نظارت بر انجام امور چاپ و تكثير مرتبط با واحدهاي ستاد مؤسسه.

2. نظارت بر خدمات عمومي شامل: اياب و ذهاب، نقليه و ترابري، تأسيسات، مخابرات، نظافت عمومي، پذيرايي، امور آبدارخانه‌ها، غذاي نيمروز كاركنان، امور انبارداري، نگه‌داري و مديريت فضاي سبز ستاد مؤسسه.

3. انجام امور دبيرخانه كميسيون تعيين خسارات و اخذ مجوز خودروهاي مؤسسه.

4. نيازسنجي، خريد و تهيه ملزومات مصرفي و غيرمصرفي ساليانه ستاد مؤسسه.

5. برآورد، تهيه و تدارك وسايل و لوازم مورد نياز مؤسسه طبق مقررات و آيين‌نامه‌هاي مربوط

6. برنامه‌ريزي و انجام اقدامات لازم به منظور تجهيز ساماندهي و تقويت منازل سازمانی، خوابگاه­ها و اماكن اقامتي

7. نظارت بر امور مربوط به ارتباطات، حفاظت و تنظيف ساختمان‌ها و تأسيسات مؤسسه

8. نظارت بر امور مربوط به استفاده مطلوب از وسايل نقليه موجود و تنظيم برنامه كار روزانه رانندگان و پيش‌بيني و برآورد وسايل نقليه مورد نياز مؤسسه با همكاري واحدهاي ذيربط

فرم گردش کار دانشجویان

امور اداری - استخدامی

تاریخ انتشار : 1403/03/27 تاريخ ايجاد : 1403/03/27

تعداد دریافت : 0

فرم تقاضای تدریس

امور اداری - استخدامی

تاریخ انتشار : 1403/03/27 تاريخ ايجاد : 1403/03/27

تعداد دریافت : 0

فرم تسويه حساب دانشجویان

امور اداری - استخدامی

تاریخ انتشار : 1403/03/27 تاريخ ايجاد : 1403/03/27

تعداد دریافت : 0

دستورالعمل تهیه و تدوین منابع آموزشی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی

امور اداری - استخدامی

تاریخ انتشار : 1399/03/07 تاريخ ايجاد : 1403/03/27

تعداد دریافت : 0

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0