پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  • اداره امور اداری


 

   آئین نامه ثبت و کنترل کیفی انواع مواد کودی   

   دستورالعمل اجرایی ترفیع اعضای هیئت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

   دستورالعمل نحوه همکاری موسسه با دانشجویان

   دستورالعمل انتشار آثار علمی موسسه 1390 (3)

   فرم تسويه حساب دانشجو

  كاربرگ شماره 1 فرم تقاضای تدریس

  فرم کارگاه آموزشی

  فرم گردش کار دانشجویان

  کاربرگ متقاضیان واحدهای فناور در مرکز رشد

  دستورالعمل تهیه و تدوین منابع آموزشی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی

  موافقتنامه بودجه تفصیلی سال 1398 مؤسسه تحقیقات خاک و آب

  دستورالعمل برگزاری انتخابات اعضای هیأت ممیزه و کمیسیون های تخصصی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

  تعرفه ارائه خدمات و تولید محصولات فناورانه کشاورزی سال 1399 موسسه تحقیقات خاک و آب

  دستورالعمل تهیه و تدوین آثار علمی و ترویجی در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

  موافقتنامه بودجه تفصیلی سال 1399 مؤسسه تحقیقات خاک و آب

   تعرفه ارائه خدمات و تولید محصولات فناورانه کشاورزی سال 1399 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

  تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰-۱۰-۸ هیات وزیران 

 


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0