روسای موسسه تحقیقات خاک و آب ازآغاز تا کنون

 

 

 


مهندس احمد زرین قلم

1335-1333

مهندس جلال فاموری

1345-1336

مهندس عبداله فیروز مهدوی

1356-1346

دکتر مهدی منجمی

1358-1356

بیشتر بدانیم بیشتر بدانیم بیشتر بدانیم بیشتر بدانیم
       

مهندس ایرج ملازاده صادقیون

1361-1359

دکتر حسن توفیقی

1362-1361

مهندس حسین زرین کلام

1362-1362

دکتر محمدحسن روزی طلب

1374-1362

بیشتر بدانیم بیشتر بدانیم بیشتر بدانیم بیشتر بدانیم

دکتر محمدجعفر ملکوتی

1384-1374

دکتر سید محمود سمر

1387-1384

دکتر غلامرضا امینی رنجبر

1388-1387

دکتر حسین بشارتی

1392-1388

بیشتر بدانیم بیشتر بدانیم بیشتر بدانیم بیشتر بدانیم

دکتر کاظم خاوازی

1393-1392

دکتر کامبیز بازرگان

1397-1394

دکتر هادی اسدی رحمانی

 1397 - تاکنون

بیشتر بدانیم بیشتر بدانیم بیشتر بدانیم  

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0