بخش تحقيقات خاك و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود)

با توجه به اهميت مسائل خاك و آب در افزايش توليدات كشاورزي و نيز به دليل مشكلات ايجاد شده در اثر اجراي روش هاي نادرست آبياري و زراعت، بخش تحقيقات خاك و آب در سال 1367 در استان با هدف مطالعه و تحقيق در زمينه‌هاي شناخت، حفظ و بهره برداري اصولي از منابع خاك و همچنين تحقيق در امور مديريت صحيح منابع آب تاسيس گرديد.  

آزمایشگاه بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود)


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0