معرفی بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران


بخش تحقيقات خاك و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران با نام اداره خاك شناسي و حاصلخيزي خاك فعاليت خود را در سال 1346 در بابل و سپس در ساری آغاز نمود.

این بخش در قالب 5 گروه تحقیقاتی شامل گروه شناسایی، طبقه بندی خاک و تناسب اراضی، گروه حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه، گروه آبياري و فيزيك خاك، گروه بیولوژی خاک و بخش آزمايشگاه خاک و آب و با تکیه بر 18 نفر نیروی انسانی شامل هفت نفر عضو هيأت علمي در مرتبه هاي استادياري و مربي، یک نفر کارشناس محقق غيرهيأت علمي، پنج نفر كارشناس و پنج نفر کارشناس آزمايشگاه، فعالیت می نماید.

امکانات تحقیقاتی این بخش شامل آزمایشگاه های شیمی خاک و آب، فیزیک خاک و تجزیه گیاه و کود و بیولوژی خاک است. این بخش در طرح های راهبردی استان مشارکت فعال داشته است.

این بخش همکاری پیوسته ای با نهادهای اجرایی از جمله سازمان جهاد کشاورزی استان پیرامون تغذیه گیاهان زراعی و باغی، پایش و کنترل کیفیت کود، کاربری اراضی و سازمان محیط زیست در زمینه آلودگی خاک و اراضی به عناصرسنگین دارد.

دانش، تجربه و مشارکت محققین بخش تحقیقات خاک و آب نقش چشم گیری در افزایش کمی و کیفی محصول مرکبات استان مازندران داشته است.


آزمایشگاه تخصصی تجزیه خاک، آب و گیاه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران

 

مطالعات خاکشناسی در اراضی شیبدار توسط بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان مازندران

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0