معرفی بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی


فعالیت های تحقیقاتی خاک و آب در استان خراسان جنوبی از سال 1363 در پوشش ایستگاه تحقیقات کشاورزی بیرجند زیرنظر بخش تحقیقات خاک و آب خراسان رضوی انجام می شد. بعد از تقسیمات جدید کشوری و تشکیل استان خراسان جنوبی در سال 1385 این فعالیت در قالب بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ادامه یافت. این فعالیت ها بیشتر در دو جنبه حاصلخیزی خاک و آبیاری متمرکز است.

محققین این بخش همچنین با نهادهای اجرایی استان در زمینه کمیته پایش و کنترل نهاده های کودی، کاربری اراضی و سامانه های نوین آبیاری همکاری می کنند.


این بخش دارای یک آزمایشگاه تخصصی است که افزون بر پشتیبانی تخصصی برای پروژه های تحقیقاتی مرکز به دیگر استفاده کنندگان حقیقی و حقوقی نیز خدمات رسانی می کنند. 


در حال حاضر در بخش تحقیقات خاک و آب این مرکز 2 نفر عضو هیئت علمی، تعداد 2 نفر محقق و 2 نفر کمک کارشناس مشغول به کار هستند.


 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0