معرفی بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان

این بخش از آغاز در سال 1360 هجری شمسی با عنوان آزمایشگاه خاکشناسی و حاصلخیزی خاک، فعالیت خود را آغاز کرد و سپس در سال 1364 با نام بخش تحقیقات خاک و آب در استان شروع به کار نمود. آزمایشگاه خاک و آب از سال 1387 به عنوان یکی از آزمایشگاه‌های معتمد سازمان حفاظت محیط زیست در استان برگزیده شده و تاکنون همکاری خود را با این سازمان ادامه داده است. عمده فعالیت‌های آزمایشگاه شامل تجزیه‌های شیمیایی و فیزیکی نمونه‌های خاک، آب و گیاه مربوط به طرح‌ها و پروژه‌های تحقیقاتی در زمینه شیمی و حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه، شوری و سمیّت عناصر، آبیاری و فیزیک خاک و همچنین نظارت بر کیفیت آزمایشگاه‌های خصوصی سطح استان است. بیشتر تمرکز فعالیت های محققین این بخش در زمینه حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاهی و تنش های محیطی و آبیاری است. از دستاوردهای مهم این بخش ارائه بسته برای مدیریت تغذیه به منظور کنترل زوال مرکبات و فرمول های کودی برای نخیلات و مرکبات جنوب کشور است. محققین این بخش افزون بر فعالیت های تحقیقاتی با عضویت در کمیته های تغذیه، کنترل و پایش مواد کودی، فنی نهال، فضای سبز شهری و تغییر کاربری اراضی و خشکسالی با نهادهای اجرایی استان همکاری می کنند.

 

 

 

 

نماهایی از بخش تحقیقات خاک و آب و آزمایشگاه آن در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان


6.0.8.0
گروه دورانV6.0.8.0