بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی زنجان

 بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان از سال 1362 فعالیت های تحقیقاتی خود را آغاز کرد. برنامه ریزی تحقیقات و مطالعات مربوط به خاک، آب و گیاه در سطح استان و اجرای آن ها با رعایت تقدم و برآورد اعتبارات به صورت مستقل یا مشترک با دیگر بخش های تحقیقاتی، موسسه و دانشگاه ها انجام می دهد.

از مهم ترین دستاوردهای این بخش می توان به امکان سنجی کشت پسته در استان زنجان، پایش کیفیت آب های سطحی و زیرزمینی در حاشیه رودخانه قزل اوزن، بررسی تعداد فلزات سنگین، نیترات و باقیمانده سموم در میوه ها و سبزیجات تولیدی استان و بهبود مدیریت تغذیه باغات زیتون اشاره کرد.

اعضای بخش تحقیقات خاک و آب در کمیته های مختلف استان از جمله تغذیه گیاه، پایش و کنترل کیفی مواد کودی نقش دارند.

آزمایشگاه این بخش با دارا بودن تجهیزات پیشرفته و نیروی انسانی باتجربه از بهترین آزمایشگاه های تخصصی کشور است که افزون بر خدمت رسانی پژوهشی و اجرایی به بهره برداران با موسسه تحقیقات خاک و آب نیز به عنوان" آزمایشگاه همکار" در کنترل کیفی نهاده های کودی همکاری می کند.


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0