معرفی بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

بخش تحقيقات خاك و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان­ شرقی با نام اداره خاك­شناسي و حاصلخيزي خاك فعاليت خود را در سال 1346 در تبریز آغاز نمود. این بخش در قالب 5 گروه تحقیقاتی شامل گروه شناسایی، طبقه بندی خاک و تناسب اراضی، گروه حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه، گروه آبياري و فيزيك خاك، گروه حفاظت خاك و مديريت پايدار اراضي و بخش آزمايشگاه خاک و آب و با تکیه بر 10 نفر نیروی انسانی شامل 5 نفر محقق عضو هيأت علمي در مرتبه هاي استادياري و مربي، 2 نفر محقق غيرهيأت علمي، 3 نفر كارشناس آزمايشگاه، فعالیت می نماید. امکانات تحقیقاتی این بخش شامل آزمایشگاه های شیمی خاک و آب، فیزیک خاک و تجزیه گیاه و کود است. این بخش در طرح های راهبردی استان از جمله احیای دریاچه ارومیه مشارکت فعال داشته است. این بخش همکاری پیوسته ای با نهادهای اجرایی از جمله سازمان جهاد کشاورزی استان پیرامون تغذیه گیاهان زراعی و باغی، پایش و کنترل کیفیت کود، کاربری اراضی و سازمان محیط زیست در زمینه آلودگی خاک و اراضی به عناصرسنگین دارد. مشخصات همکاران بخش تحقیقات خاک و آب در جدول یک ارائه شده است.

جدول 1- مشخصات همکاران بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی در سال 1399

 

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0