معرفی بخش تحقيقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

 

همزمان با تأسیس مرکز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان قزوين در سال 1373 فعالیت خود را آغاز نمود. این بخش در راستای وظایف به شرح ذیل فعالیت های پژوهشی خود را به انجام می رساند:  

  •  شیمی و حاصلخیزی خاک
  •  تغذیه گیاهی
  •  بیولوژی خاک
  •  استعدادسنجی و ارزیابی اراضی
  •  همکاری با کمیته های تخصصی سازمان جهاد کشاورزی استان از جمله تغذیه گیاه، تخصیص کود، کنترل آزمایشگاه های بخش خصوصی، کاربری اراضی و پایش و کنترل کیفیت نهاده های کودی از دیگر فعالیت های این بخش است.

مشخصات کارمندان بخش تحقیقات خاک و آب در سال 1399 در جدول یک ارائه شده است.

           

       جدول 1- مشخصات کارمندان بخش تحقيقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0