پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 

بخش تحقیقات خاک وآب استان این مرکز در سال 1369 تأسیس شد. این بخش هم اکنون در تخصص های شیمی، حاصلخیزی و پیدایش، رده بندی و تناسب سرزمین در حال فعالیت است. هم اکنون اعضای هیئت علمی این بخش در ستاد تغذیه گیاه، کمیته نظارت و پایش انواع مواد کودی سازمان جهاد کشاورزی عضویت دارند.

تصویر آزمایشگاه تجزیه خاک، آب و گیاه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0