يکشنبه, 31 تير 1403

دانش ‌فني تولید مایه تلقیح لوبیا

 

   در این پژوهش شش ساله نمونه‌برداري از گره‌هاي ريشه‌اي گياه لوبيا از 12 استان كشور انجام و 207 جدايه خالص‌سازي شد. پس از انجام تست آلوده سازی تعداد 83 سويه به عنوان همزيست لوبيا شناسايي شدند. نتايج آزمايش گلخانه‌اي نشان داد كه اكثر سويه‌هاي ريزوبيومي سبب افزايش شاخص های رشد نسبت به تيمار شاهد و تيمارهاي نيتروژني شدند. بر اساس نتايج بدست آمده 35 سويه براي انجام آزمايشات مزرعه‌اي در ده استان كشور انتخاب و به صورت مايه تلقيح‌هاي پودري تهيه و به استان‌هاي موردنظر ارسال شدند. آزمايش مزرعه‌اي استان‌ها شامل 10 تيمار ريزوبيومي و دو تيمار 35 و 70 ميلي‌گرم در كيلوگرم نيتروژن و يك تيمار شاهد و با استفاده از رقم لوبياي رايج محلي و در قالب طرح بلوك‌هاي كامل تصادفي و با چهار تكرار انجام شد. نتايج آزمايشات دو ساله مزرعه‌اي نشان داد كه كاربرد سويه‌هاي مورد استفاده در تمامي استان‌ها سبب افزايش عملكرد و ساير پارامترهاي اندازه‌گيري شده گرديد و سويه‌هاي برتر ريزوبيومي در هر استان مشخص شد. در نهایت سویه های برتر انتخاب شدند.


مزايا و آثار اقتصادی و اجتماعی
•   تأمین حدود 70% از نیاز گیاه لوبیا به کودهای نیتروژندار
•   دوستدار محیط زیست 
•   تولید با استفاده از تکنولوژی داخل کشور 
•   افزایش عملکرد  لوبیا تا 25 درصد
•   قیمت بسیار اندک در مقایسه با کودهای شیمیایی 

 

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه تحقیقات خاک و آب می‌باشد.
6.1.7.0
V6.1.7.0