برنامه شناخت و مدیریت کربن آلی خاک 

 


   کربن آلی خاک به عنوان عامل کلیدی در پایداری حاصلخیزی و باروری خاک و خدمات رسانی زیست بوم خاک محسوب می شود. کربن آلی خاک، به عنوان یکی از موضوعات و چالش های مهم محیط زیستی در مقیاس جهانی در برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد نیز گنجانده شده است. بررسي‌ ها در ايران نشان مي‌دهد به طور ميانگين به ازاي افزايش هر گرم كربن آلي در كيلوگرم خاك عملكرد دانه گندم به طور ميانگين 286 كيلوگرم در هكتار افزايش مي‌يابد.
افزایش قابل توجه میزان مواد آلی خاک ‌ها یا حفاظت سطوح بالای ماده آلی به سادگی امکان ‌پذیر نیست. این فرایند به تلاش پایدار نیازمند می‌باشد که شامل دو رویکرد کلی افزودن مواد آلی به خاک ‌ها و کاهش اتلاف کربن می‌باشد. با توجه به شرایط اقلیمی و خاکی کشور به نظر می‌رسد در مرحله نخست می‌بایست عملیاتی که موجب اتلاف کربن آلی موجود در خاک می‌شوند کنترل شده و پس از آن نسبت به افزایش مواد آلی خاک پرداخت. 

 

 

اهداف کاربردی برنامه

 • شناسایی راهکارهای مناسب برای حفظ کربن آلی خاک در اقلیم های مختلف کشور
 • ارایه راهکارهای افزایش کربن آلی خاک های کشور
 • تعیین توان ترسیب کربن خاک های زراعی و باغی کشور
 • تعیین روند تغییرات کربن آلی خاک در مناطق و اقلیم های مختلف
 • شناخت تاثیر کاربرد کودها و مواد آلی بهساز خاک در افزایش ذخیره کربن آلی و کربن خاک
 • شناخت وضعیت کربن آلی خاک های کشور

 

تعداد طرح و پروژه های تحقیقاتی

 • طرح: 1
 • پروژه : 10
   
 •  

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0