پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

تخلیه بنیه غذائی اراضی کشاورزی عامل بسیار مهمی است که ظرف تولید کشاورزی و دستیابی به کشاورزی پایدار و امنیت غذایی را با مخاطره مواجه نموده است. حاصلخیزی خاک، به عنوان یکی از ارکان پایداری منابع تولید، در صورت عدم اعمال مدیریت مناسب، به مخاطره افتاده و توان بارخیزی خاکهای کشاورزی کاهش می یابد. برای دست یابی به یک عملکرد پایدار، مستمر و مطلوب، افزون بر حفظ حاصلخیزی خاک، تغذیه مناسب گیاه نیز از ضروریات است. هدف اصلی این برنامه شناخت وضعیت حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه و پایه‌گذاری و عملیاتی نمودن مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه در ایران می‌باشد. 

اهداف کاربردی برنامه

  • به هنگام شناخت وضعیت حاصلخیزی خاکهای کشور 
  • شناخت وضعیت تغذیه ای محصولات عمده زراعی و باغی کشور و تشخیص عناصر اصلی دخیل در کاهش عملکرد
  • شناخت تاثیر عملکرد روشهای مختلف کشت در میزان مواد آلی و افزایش توان حاصلخیزی خاک در کرتهای دائم
  • شناخت تاثیر عناصر غذایی ومحرکهای رشد گیاه در کاهش خسارات محیطی مانند سرما،شوری، خشکی
  • تعیین تاثیر کودهای زیستی و محرکهای رشد گیاه در افزایش راندمان مصرف انواع کود

تعداد طرح و پروژه های تحقیقاتی:

  • طرح: 10
  • پروژه : 51

5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0