برنامه شناخت و مدیریت حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه 

 


   تخلیه بنیه غذائی اراضی کشاورزی عامل بسیار مهمی است که ظرف تولید کشاورزی و دستیابی به کشاورزی پایدار و امنیت غذایی را با مخاطره مواجه نموده است. حاصلخیزی خاک، به عنوان یکی از ارکان پایداری منابع تولید، در صورت عدم اعمال مدیریت مناسب، به مخاطره افتاده و توان بارخیزی خاک های کشاورزی کاهش می یابد. برای دست یابی به یک عملکرد پایدار، مستمر و مطلوب، افزون بر حفظ حاصلخیزی خاک، تغذیه مناسب گیاه نیز از ضروریات است. هدف اصلی این برنامه شناخت وضعیت حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه و پایه‌گذاری و عملیاتی نمودن مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه در ایران می‌باشد. 

 

اهداف کاربردی برنامه

  • شناخت وضعیت حاصلخیزی خاک های کشور 
  • شناخت وضعیت تغذیه ای محصولات عمده زراعی و باغی کشور و تشخیص عناصر اصلی دخیل در کاهش عملکرد
  • شناخت تأثیر عملکرد روش های مختلف کشت در میزان مواد آلی و افزایش توان حاصلخیزی خاک در کرت های دائم
  • شناخت تأثیر عناصرغذایی و محرک های رشد گیاه در کاهش خسارات محیطی مانند سرما، شوری، خشکی
  • تعیین تأثیر کودهای زیستی و محرک های رشد گیاه در افزایش راندمان مصرف انواع کود

 

تعداد طرح و پروژه های تحقیقاتی

  • طرح: 10
  • پروژه : 51

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0