پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شوری خاک و آب یکی از مهمترین عوامل تهدید اراضی کشور است که پایداری تولید و دستیابی به امنیت غذایی را با چالش جدی مواجه ساخته و خواهد ساخت. بر اساس مطالعات انجام شده در بر روی منابع خاک کشور، از 5/18 میلیون هکتار اراضی کشاورزی، حدود 8 میلیون هکتار اراضی آبی و از این مقدار حدود 8/6 میلیون هکتار متاثر از شوری می‌باشند. از این رو تعیین وضعیت پراکنش و پهنه‌بندی این خاکها با مقیاس‌های مدیریت‌پذیر به  منظور بررسی روند گسترش و عملیات لازم برای اصلاح و بهسازی است. 
برای پاسخ به نیازهای بسیاری از پروژههای اصلاح و بهسازی خاکهای شور و سدیمی از قبیل کیفیت آب آبیاری از جمله افزایش نسبت منیزیم به کلسیم و کربناتی بودن آنها، استفاده از هالوفیت¬ها برای تولید روغن و علوفه، با توجه به برخورداری از منابع آب دریا و زه آب‌ها از جایگاه ویژه‌ای درمدیریت خاک و آب در شرایط کشور برخودار است . 

اهداف کاربردی برنامه

  • تعیین روند تغییرات کیفیت آب های کشاورزی 
  • شناسایی و پهنه بندی خاک های مسئله دار با تاکید بر خاک های شور و سدیک
  • شناخت وضعیت منیزیمی شدن آب های آبیاری 
  • دستیابی به مدیریت حاصلخیزی گیاهان نوکاشت در اراضی شور و سدیمی (با تاکید بر گیاه کینوا)
  • ارتقای کارایی مصرف آب در خاک های شور باغات پسته کشور

تعداد طرح و پروژه های تحقیقاتی:
•    طرح: 3
•    پروژه : 22

 


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0