پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 پايش ويژگي هاي خاك و آب كشاورزي، دومین گام مدیریت جامع خاک و آب در راستای كشاورزي پايدار و دستیابی به امنیت غذایی است، چرا که بواسطه آن تغییرات حاصل از اتخاذ سیاستگزاری‌ها، عملیات و مدیریت‌های مختلف بر منابع خاک و آب پیش بینی شده و نسبت به تقویت، کنترل و یا رفع معایب آن اقدام می‌شود.
با توجه به اثرات متقابل و تأثیرپذیری خاک و آب در مدیریت‌های مختلف بهره‌برداری اراضی، وجود اطلاعاتی از منابع و مدیریت بهره‌برداری از خاک و آب در مقاطع زمانی معین، برای پایش روند تغییرات الزامی است. 

اهداف عملیاتی برنامه

•    تعیین روند تغییرات شاخص های کیفیت خاک اراضی کشاورزی
•    تعیین روند تغییرات شاخص‌های کیفیت آب اراضی کشاورزی
•    تعیین تاثیر سامانه های نوین آبیاری بر کیفیت خاک
•    تعیین شدت تخریب خاک های اراضی در برخی از دشت‌های بحرانی شاخص کشور
•    پایش وضعیت عناصر مغذی و آلاینده (نیترات و عناصر سنگین) در محصولات مهم زراعی باغی وگلخانه ای
•    تعیین وسعت تغییرات کاربردی اراضی در اطراف کلان شهرهای بزرگ کشور

تعداد طرح و پروژه های تحقیقاتی:
طرح: -
پروژه :  6

 


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0