ساختار و وظایف

 

 

˜  ثبت مواد کودی تولیدی، وارداتی و توزیعی
˜  نظارت و کنترل کیفی مواد کودی
˜  پایش و بازرسی از مراکز تولید، نگهداری و توزیع کود در کشور

 

 


   
   

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0