پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


   

 


 

ساختار و وظایف بخش

 

˜  ثبت مواد کودی تولیدی، وارداتی و توزیعی
˜  نظارت و کنترل کیفی مواد کودی
˜  پایش و بازرسی از مراکز تولید، نگهداری و توزیع کود در کشور

 

 


   
   

 


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0