پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 

بخش تحقيقات بيولوژي خاك

بخش تحقيقات بيولوژي خاک از سال 1374 فعاليت خود را آغاز کرده است. مهم ترین فعالیت های تحقیقاتی آن در زمينه شناسايي، مديريت و استفاده از پتانسيل­ هاي بيولوژيک خاک براي افزايش عملکرد کمي و کيفي محصولات، افزايش مقاومت گياهان به تنش­ هاي زنده و غيرزنده، کاهش مصرف کودهاي شيميايي، افزايش کارايي کودهاي شيميايي با مصرف همزمان کودهاي زیستی و شيميايي، حفظ سلامت خاک، زيست ­پالائي و مساعدت براي توسعه دانش، صنعت و تکنولوژي کودهاي زيستي در کشور می ­باشد.

مهمترین دست آوردها و اقدامات بخش تحقیقات بیولوژی خاک شامل موارد زیر می باشند:

 دستیابی به دانش فنی و واگذاری آن به بخش خصوصی برای تولید مایه تلقیح ریزوبیوم لوبیا، مایه تلقیح ریزوبیوم نخود، مایه تلقیح ریزوبیوم باقلا، مایه تلقیح ریزوبیوم سویا، مایه تلقیح ریزوبیوم سویا برای مناطق گرم، حامل مناسب برای تولید انواع کودهای بیولوژیک ایران، مایه تلقیح ازتوباکتر، مایه تلقیح باکتری­ های تیوباسیلوس، مایه تلقیح باکتری­ های حل­کننده فسفات، مایه تلقیح قارچ­ های میکوریزی، کود زیستی فلاویت برای افزایش عملکرد گندم، دانش فنی تولید باکتری­ های ریشه زا در تکثیر انواع نهال، مکمل زیستی باکتری فسفاتی برای مزارع پرورش ماهیان گرمابی، تهیه و ثبت کلکسیون میکروبی مؤسسه تحقیقات خاک و آب با نام CCSM و با کد فدراسیون بین­ المللی کلکسیون­ های میکروبی آسیا. چاپ و انتشار صدها عنوان مقاله در مجلات معتبر داخلی و خارجی، چندین جلد کتاب تخصصی و کاربردی در زمینه میکروبیولوژی خاک و کودهای زیستی اشاره نمود. از دیگر فعالیت­ های این بخش تحقیقاتی می ­توان به تأمین سویه­ های خالص باکتری و قارچ برای استفاده در امور پژوهشی، نیاز دانشگاه ­ها و بخش خصوصی، کنترل کیفی انواع کودهای زیستی تولید داخل و وارداتی، انجام آزمون­ های اثربخشی و تعیین کارایی کودهای زیستی در قالب آزمایشات گلخانه­ ای و مزرعه ­ای اشاره نمود.

در این بخش هم اکنون آزمایشگاه عمومی با هدف بررسی ریزجانداران مفید خاکزی، آزمایشگاه کنترل کیفی کودهای زیستی، آزمایشگاه قارچ ­های میکوریزی، آزمایشگاه تخصصی به منظور شناسایی، تنوع و پراکنش کرم­ های خاکی بومی کشور و آزمایشگاه ژنتیک به منظور بررسی و شناسایی مولکولی ریزجانداران مفید خاکزی در حال فعالیت می­ باشد. 


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0