پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

نشانی پستی: استان البرز - کرج - میدان استاندارد - جاده مشکین دشت - بعد از رزکان نو - بلوار امام خمینی (ره) - مؤسسه تحقیقات خاک و آب

تلفن: 36201900-026         5-36203502-026

نمابر: 36210121-026

کدپستی: 3177993545

صندوق پستی: 311-31785

پست الکترونیک: info@swri.ir

 

Address: Soil & Water Research Institute. Imam Khomeini Blvd., Meshkin Dasht Road, Standard Square, Karaj, I.R.Iran

Tel: +98 26 36201900      +98 26 36203502-5

Fax: +98 26 36210121

Postal Code: 31779-93545

P.O. Box: 31785-311

E_mail: info@swri.ir

      


 

5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0