وظایف اداره امور مالی

 

ـ تهيه و تنظيم گزارش تفريغ بودجه در پايان هر سال مالي و ارسال آن به مراجع ذيربط

ـ نگهداري حساب درآمدها و تهيه و تنظيم گز ارش‌هاي مربوط به تفكيك منابع درآمدي و حسب مورد پي‌گيري استرداد درآمدها

ـ معرفي امين اموال به منظور صدور حكم لازم و نظارت بر عملكرد آن

ـ افتتاح حساب‌هاي مورد لزوم براي انجام عمليات دريافت و پرداخت مؤسسه

ـ همكاري با گروه برنامه و بودجه و تشكيلات موسسه به منظور تهيه و تنظيم بودجه سالانه مؤسسه

ـ وصول اعتبارات بودجه‌اي در چهارچوب قوانين و مقررات مربوطه

ـ نگاهداري حساب اعتبارات بر حسب برنامه‌ها و فعاليت‌ها، فصول بودجه و قوانين و مقررات كشور و تهيه گزارش‌هاي لازم از هزينه‌هاي انجام شده به تفكيك منابع

ـ وصول و نگهداري حساب درآمدهاي عمومي و اختصاصي، سپرده‌ها و مطالبات و واريز آن به حساب مربوطه

ـ تأمين اعتبار خريد لوازم و وسايل مورد نياز مؤسسه و واحدهاي تابعه

ـ تهيه و تنظيم فهرست حقوق و مزايا و اسناد هزينه‌هاي مستمر و غيرمستمر كاركنان شاغل و بازنشسته

ـ پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان و ساير هزينه‌ها

ـ ثبت و نگهداري حساب‌هاي مؤسسه و تهيه و تنظيم گزارش‌هاي مربوطه

ـ تهيه و تنظيم برگ‌هاي تشخيص اوراق انتقالي و چك‌هاي مربوط به وصول ماليات

ـ رسيدگي به اسناد هزينه‌هاي مالي، اداري، حقوق و مزايا و غيره

ـ انجام امور مربوط به رفع نواقص اسناد واخواهي شده

ـ حفظ و نگهداري اسناد، اوراق بهادار مربوطه و دفاتر مالي مطابق قوانين و مقررات كشور

ـ اجراي قراردادها و دادنامه‌هاي صادره از مراجع صلاحيت‌دار

ـ وصول و نگهداري حساب درآمدها، سپرده‌ها و مطالبات مؤسسه و واحدهاي مربوطه

ـ تنظيم و نگهداري دفاتر و حساب اموال مؤسسه و واحدهاي تابعه

ـ اعمال نظارت مالي و انطباق دريافت‌ها و پرداخت‌ها با قوانين و مقررات جاري كشور

ـ نگهداري حساب اموال دولتي و نظارت بر اموال مذكور و اجناس موجود در انبارها


   
   
   

 


6.0.8.0
گروه دورانV6.0.8.0