بخش تحقيقات خاك و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

 

بخش تحقيقات خاك و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی با نام اداره خاك شناسي و حاصلخيزي خاك فعاليت خود را در سال 1344 در مشهد آغاز نمود. این بخش در حال حاضر در قالب پنج گروه تحقیقاتی حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه، آبياري و فيزيك خاك، حفاظت خاك و مديريت پايدار اراضي، شناسايي خاك و طبقه بندي اراضي و آزمايشگاه و با تکیه بر 21 نفر پرسنل شامل 9 نفر محقق عضو هيأت علمي در مرتبه هاي دانشياري، استادياري و مربي، 3 نفر محقق غيرهيأت علمي، 2 نفر كارشناس آزمايشگاه، 1 نفر تکنیسین و 6 نفر نيروي پشتيباني فعالیت می نماید. در مجموع از تعداد 12 نفر محقق، 10 نفر دارای مدرک دکتری و 2 نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند.

امکانات تحقیقاتی این بخش شامل آزمایشگاه های شیمی خاک و آب، فیزیک خاک، تجزیه گیاه و کود و گلخانه می باشد. این آزمایشگاه ها با در اختیار داشتن دستگاه ها و ابزارآلات پیشرفته آزمایشگاهی افزون بر اندازه گیری ویژگی های لازم برای پروژه های تحقیقاتی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان، به کشاورزان و باغداران و دیگر بهره برداران که برای مشکل خاک و تغذیه زراعت و باغ به مرکز مراجعه می نمایند، خدمت رسانی میکنند.
اعضای هیئت علمی و محققین این بخش در کمیته های مختلف استان از جمله تغذیه گیاهی، باغات، کنترل و پایش کیفیت کود، کشاورزی حفاظتی سازمان جهاد کشاورزی استان و پسماند شهرداری مشهد عضویت داشته و همکاری می کنند.

مشخصات همکاران بخش تحقیقات خاک و آب در جدول یک ارائه شده است.

 

جدول 1- مشخصات همکاران بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی در سال 1399


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0