شنبه, 29 مهر 1396
یكصد و شانزدهمین جلسه كمیته علمی- فنی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات خاک و آب، یکصد و شانزدهمین جلسه کمیته علمی-فنی و سومین جلسه با موضوع بررسی پروژه های پیشنهادی جهت ارائه به صندوق معاونت و فناوری رئیس جمهور در تاریخ 13 بهمن ماه سال 1395 با حضور اکثریت اعضای کمیته علمی-فنی و مجریان پروژه های تحقیقاتی در سالن شورای تحقیقات موسسه تحقیقات خاک و آب برگزار شد.

در این جلسه، 9 پروژه ویژه از بخش های تحقیقاتی آبیاری، فیزیک خاک، شیمی حاصلخیزی خاک و بیولوژی خاک مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

لزوم تأیید پروژه های قابل ارائه در جلسه کمیته علمی-فنی، در کمیته تخصصی بخش همراه با نامه رسمی بخش جهت ارائه در کمیته علمی-فنی و همچنین تعیین تکلیف پروژه ها از نظر تأیید یا عدم تأئید کمیته علمی-فنی در پایان ارائه هر پروژه در این جلسه مورد تأکید قرار گرفت.

در این جلسه از مجموع 9 پروژه پیش بینی شده در دستور جلسه، 4 پروژه مورد بحث و بررسی قرار گرفت، یک پروژه به دلیل عدم ارائه و تأئید پروژه در جلسه کمیته تخصصی بخش از دستور کار خارج شد، و 4 پروژه نیز به دلیل عدم کفایت زمان لازم جهت بررسی به جلسه آینده موکول شد.

از چهار پروژه مطرح شده نیز هیچ یک حائز شرایط و اولویت های لازم جهت ارائه به صندوق معاونت فناوری ریاست جمهوری نبوده و پیشنهاد شد این پروژه ها با اعمال اصلاحات مطرح شده از سوی داوران به صورت پروژه های معمول موسسه مورد بررسی قرار گیرد.

    


ایجاد شده توسط بخش خدمات فنی و تحقیقاتی- واحد IT
نمایش تعداد بازدیدها : 225

بازگشت                   
 
موسسه تحقیقات خاک و آب

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8