تاریخ ثبت

شماره ثبت

شماره مصوب

عنوان

ردیف

1399/01/24

57292

01-10-10-9551-95004

بررسي اثر مقادير و زمان مصرف نيتروژن بر عملکرد و رشد گياه کينوا در شرايط شور

1

1399/01/24

57282

24-10-10-032-970270

بررسي امکان مدل­سازي تاثيرات کاربرد گوگرد بنتونيتي پاستيلي بر خصوصيات خاک و عملکرد چند محصول زراعي

2

1399/02/02

57330

24-42-10-007-960133

برآورد و پهنه‌بندي نياز آبي گندم زمستانه با استفاده از داده‌هاي سنجش از دور در دشت شهركرد

3

1399/02/02

57329

014-10-10-9452-94003

تعيين نيازهاي رويشي براي نيشکر در استانهاي خوزستان و مازندران

4

1399/02/07

57376

124-38-10-091-09452-961695

ارزيابي تناسب اراضي براي محصولات زراعي و باغي استان­هاي اصفهان، يزد، مرکزي و سمنان

5

1399/02/25

57551

124-10-10-083-09452-961687

ارزيابي تناسب اراضي براي محصولات زراعي و باغي استان لرستان

6

1399/02/25

57552

14-50-10-9554-95002

ايجاد بانک اطلاعات مکاني از وضعيت حاصلخيزي خاک، تغذيه گياه و شرايط مديريت باغ­هاي سيب در مناطق عمده تحت کشت آن در استان فارس

7

1399/03/10

57613

2-10-10-94109

تعيين الگوي پراکنش کود تزريق شده در خاک با استفاده از دستگاه تزريق پنوماتيک

8

1399/03/10

57614

04-10-10-057-961455

تغذيه تلفيقي کلزا در برخي از مزارع مناطق گرم و سرد کشور (پايلوت تغذيه کلزا)

9

1399/03/19

57651

124-54-10-078-09452-961682

ارزيابي تناسب اراضي براي محصولات زراعي و باغي استان کرمان

10

1399/03/19

57648

12-10-10-001-95016-960019

تعيين کارايي باکتري­هاي محرک رشد جداسازي شده از فيلوسفر ذرت از طريق محلول­پاشي در شرايط گلخانه

11

1399/03/19

57652

12-10-10-020-95016-950450

جداسازي، شناسايي و تنوع ژنتيکي باکتري هاي فيلوسفري گياه ذرت و تعيين برخي خصوصيات محرک رشدي آنها

12

1399/03/27

57703

4-35-10-95106

بررسي امکان کشت و توسعه درختان زيتون، خرمالو و پسته در مناطق پست شهرستان اهر با اقاليم نيمه گرمسيري مانند منطقه ورگهان و ارتفاعات پايين هوراند جهت تغيير الگوي کشت

13

1399/04/03

57732

2-047-180000-06-0000-85004

بررسي روش­هاي مختلف مصرف منابع كود آهن در رفع كلروز آهن درختان مركبات در بلوچستان

14

1399/04/22

57833

3-10-1051-044-961233

بازنگري در روش تعيين بافت خاک با نگاهي به تاثير مواد سيماني و ذرات درشت

15

1399/04/22

57836

0-35-10-017-960457

تعيين شاخص تنش آبي محصول (CWSI) و شاخص کمبود آب (WDI) در گندم با استفاده از فن­آوري سنجش ‌از دور  (RS)

16

1399/04/28

57878

134-10-1051-009-94001-950079

توالي يابي کامل ژنوم باکتري جدايه سودوموناس جدا شده از خاک­هاي شور و تجزيه و تحليل بيوانفورماتيکي ژنوم اين جدايه

17

1399/04/28

57877

14-50-10-9554-96001

بررسي رابطه عملکرد با عناصر غذايي برگ و خواص فيزيکي و شيميايي خاک در باغات سيب استان فارس

18

1399/04/28

57879

124-50-10-029-94015-951139

تاثير کاربرد مزرعه‌اي مقادير مختلف گوگرد در اصلاح ويژگي‌هاي فيزيکي خاک

19

1399/04/30

57884

24-50-10-063-970762

ارزيابي كيفي تناسب اراضي براي محصولات عمده زراعي و باغي در دشت قره باغ، استان فارس

20

1399/04/30

57885

3-50-1053-050-970488

پروژه تحقيقي ترويجي تاثيرکودهاي ريزوبيومي و ميکوريزا در افزايش عملکرد و کاهش مصرف کودهاي نيتروژن در زراعت لوبياچيتي استان فارس

21

1399/05/12

57974

0-10-10-071-961649

اعتباربخشي و ارزيابي دروني موسسه تحقيقات خاک و آب (تدوين اهداف، ملاک­ها و شاخص­ها و اجراي آن در ستاد موسسه و بخش­هاي خاک و آب استاني)­

22

1399/05/12

57963

34-60-1016-90256

بررسي تاثير کود ورمي کمپوست، کود دامي (گوسفندي) و کودهاي شيميايي بر رشد رويشي، عملکرد و عوامل بيماري­زاي مهم مرکبات

23

1399/05/12

57977

14-10-10-9202-95006-K9201

پيش بيني تاثير تغيير کاربري اراضي بر استحصال آب آبياري حوزه هنام با استفاده از مدل SWAT

24

1399/05/20

57988

24-43-10-030-960789

بررسي تاثيراستفاده از سه نوع كمپوست (پودري ، ورمي و گرانوله)بر آب مصرفي گياه چمن

25

1399/05/22

58013

14-50-10-9552-96001

بررسي رابطه عملکرد با عناصر غذايي برگ و خواص فيزيکي وشيميايي خاک در باغات پرتقال استان فارس

26

1399/05/27

58062

34-60-1016-91152

بررسي اثر کود آلي (کمپوست) توليدي صنايع چوب و كاغذ مازندران روي رشد رويشي، غلظت عناصر در برگ، عوامل قارچي بيماري­زاي خاک­زاد مرکبات و برخي خصوصيات فيزيكوشيميايي خاك

27

1399/05/28

58068

12-39-10-023-96018-960586

استفاده از سيليسيم و باکتري هاي مولد آنزيم  ACC-دآميناز در افزايش تحمل گندم به تنش کم آبي

28

1399/05/28

58069

34-50-1053-061-970644

پروژه تحقيقي – ترويجي تاثير کودهاي حيواني بر عملکرد محصول، در تناوب لوبيا – گندم

29

1399/06/03

58081

3-51-1053-004-980012

مقايسه کارايي مصرف آب و کود نيتروژنه در شرايط مصرف بهينه و روش کشاورز در زراعت ذرت

30

1399/06/03

58097

2-70-10-003-960064

: ارزيابي غلظت نيترات (NO3) خيار و توت فرنگي گلخانه­اي در منطقه جيرفت

31

1399/06/03

58080

148-10-10-9203-92001-K9201

ارايه توصيه­هاي مديريت بهره­برداري از آب متناسب با وضعيت منابع خاک و آب و نياز گياهان به منظور ارتقاء بهره­وري آب در منطقه هنام

32

1399/06/03

58096

4-64-10-94106

تعيين مناسب­ترين روش مديريت غني‌سازي دي‌اكسيد كربن به منظور بهينه‌سازي عملكرد كيفي و كمي خيار گلخانه‌اي

33

1399/06/17

58178

0-10-10-028-951128

اثر کشت بر ميزان کربن آلي و عناصر غذايي در خاک­هاي تميار شده با مواد آلي

34

1399/06/17

58180

014-10-10-007-94015-940114

بررسي تاثير کاربرد گوگرد بنتونيتي پاستيلي بر رشد و عملکرد برخي گياهان زراعي در تناوب هاي مختلف

35

1399/06/17

58164

24-42-10-010-960180

بررسي تأثير مصرف قارچ ريشه­هاي ريز کيسه­دار بر صفات رشدي و شاخص­هاي فيزيولوژيک پايه­هاي متداول بادام در شرايط مطلوب و تنش خشکي

36

1399/07/15

58320

2-10-10-066-970838

تأثير شرايط مختلف رطوبتي بر اكسيداسيون گوگرد در خاک‌هاي آهكي

37

1399/07/15

58322

34-40-1033-021-960544

تأثير کم آبياري روي ويژگي­هاي کمي و کيفي چهار رقم گوجه فرنگي در روش آبياري قطره‌اي نواري

38

1399/07/29

58395

14-10-10-002-94001-940009

جداسازي وشناسايي قارچ­هاي ميکوريز اربسکولاربومي و همزيست با ارقام مختلف زيتون در باغ­هاي شور کشور

39

1399/08/12

58468

4-40-10-024-950820

اثر بيوچار حاصل از کود مرغي بر ويژگي‌هاي خاک و عملکرد و کيفيت گوجه فرنگي

40

1399/08/12

58462

24-70-10-009-960167

اثرمقادير مختلف کود نيتروزنه و مرغي بر عملکرد و غلظت نيترات در محصول سيب زميني کشت پاييزه در منطقه جيرفت و کهنوج

41

1399/08/12

58463

2-044-180000-06-0000-85025

بررسي اثرات برهمكنشي مصرف پتاسيم و روي در شرايط تنش رطوبتي بر عملكرد كمي و كيفي گندم

42

1399/08/19

58487

4-10-10-015-960439

تعيين مناسب­ترين ماده حامل براي تهيه مايه تلقيح قارچ  Glomus intraradices

43

1399/09/02

58528

147-10-10-073-09452-961677

تهيه اطلس خرد اقليم کشاورزي کشور

44

1399/09/11

58555

24-46-10-008-970052

بررسي تاثير تغذيه متعادل بر اساس مرحله‌ي رشدي گياه بر افزايش عملکرد برنج و ذرت

45

1399/09/23

58651

2-10-10-90023

اخلاق اسلامي بكارگيري اراضي و آب با مفهوم محوري امانتمداري اسلامي و اخلاق زيست محيطي فضيلت­گرا

46

1399/09/23

58650

2-10-10-90024

جايگاه علوم امانتمدار خاك و آب در ايران

47

1399/10/03

58693

014-10-10-9452-95006

تعيين نيازهاي رويشي براي انجير در استان­هاي فارس، کرمانشاه، لرستان و کرمان

48

1399/10/03

58696

014-10-10-9452-94007

تعيين نيازهاي رويشي براي پنبه در استان­هاي خراسان رضوي، فارس، گلستان و قم

49

1399/10/09

58743

24-36-10-062-970757

بررسي اثرات مقادير، منابع و زمان مصرف پتاسيم بر عملكرد و كيفيت محصول آفتابگردان روغني

50

1399/10/09

58744

13-10-1051-025-96018-960588

تأثير سيليسيم و باکتري هاي محرک رشد گياه بر پاسخ­هاي تغذيه‎اي گندم و سورگوم، شکل­هاي شيميايي سيليسيم و فراهمي فسفر خاک

51

1399/10/14

58763

3-10-1051-027-960590

بررسي پاسخ­هاي فيزيولوژيکي و تغذيه‎اي گندم به کاربرد سيليسيم و افزايش مقاومت به تنش شوري

52

1399/10/18

58770

14-50-10-9553-96001

بررسي رابطه عملکرد با عناصر غذايي برگ و خواص فيزيکي وشيميايي خاک در باغات انار استان فارس

53

1399/11/05

58888

24-38-10-029-960759

بررسي کيفي، شاخص­هاي آلودگي و غلظت عناصر سنگين در پساب تصفيه خانه فاضلاب شهري شاهين­شهر و آب چاه­هاي مورد استفاده جهت ارائه راهکارهاي مديريتي با رعايت ملاحظات زيست محيطي

54

1399/11/12

58949

24-53-10-026-951023

بررسي اثر مصرف توام کودهاي شيميايي و باکتري­هاي محرک رشد گياه(PGPR)  برخصوصيات کمي و کيفي گندم ديم

55

1399/12/17

59175

148-10-10-9203-92002-K9201

ارائه توصيه­هاي مديريتي به منظور بهبود روش­هاي مديريت حاصلخيزي خاک به عنوان جزئي از مديريت کلان کشاورزي هر واحد کاري

56

1399/12/26

59301

24-46-10-040-961084

مطالعه جذب عناصر ريز مغذي (آهن و روي) در خاک شور تحت کشت گندم در منطقه خوزستان (اهواز)

57

1399/12/26

59300

148-10-10-9202-92002-K9201

تعيين وضعيت مديريت حاصلخيزي خاک در واحد­هاي کاري همگن درزير حوزه هنام

58

 

 

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0