معرفی بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان (زابل)

 

بخش تحقیقات خاک و آب سیستان (زابل) از سال 1366 با راه اندازی آزمایشگاه خاک و آب فعالیت خود را شروع نمود و در سال 1368 به بخش ارتقا یافت. در حال حاضر این بخش دارای 10 نفر نیروی هیأت علمی، کارشناس و خدماتی شامل (1 نفر عضو هیئت علمی و 3 نفر محقق، 4 نفر کارشناس و 2 نفر خدماتی) است. 
آزمایشگاه خاك و آب از واحدﻫای بخش تحقیقات خاك و آب مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي سيستان بوده که شروع فعالیت آن از سال 1366 مي باشد. این آزمایشگاه در زمینهﻫای مختلف تجزیه صفات شیمیایی خاک، آب، گیاه و بذور و همچنین برخی صفات فیزیکی خاک فعالیت دارد.

 همکاران بخش تحقیقات خاك وآب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی سیستان،1399

 

 


6.0.8.0
گروه دورانV6.0.8.0