معرفی بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد


بخش تحقيقات خاك و آب فعاليت خود را از سال 1361 در قالب مركز تحقيقات كشاورزي، منابع طبيعي استان يزد شروع نمود. در طي اين مدت به عنوان نمونه كتاب سيماي طبيعي استان يزد نوشته آقاي دكتر عطاالله قباديان با كمك چند تن از كارشناسان و كمككارشناساني كه بعداً در بخش تحقيقات خاك و آب مركز يزد مشغول به خدمت شدند، عرضه گرديد. در ادامه ادارة خاكشناسي يزد از طرف مؤسسه خاكشناسي از سال 1365 تاسيس و به دنبال آن با پيگيري مسئولين وقت استان، به همراه دیگر بخش های تحقیقات مرتبط با کشاورزی در قالب مركز تحقيقات كشاورزي فعاليت هاي تحقيقاتي و از سال 1382 با ادغام مركز تحقيقات كشاورزي و مركز تحقيقات منابع طبيعي و امور دام و تشكيل مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي، بخش تحقيقات خاك وآب همچنان به فعاليت خود ادامه مي‌دهد. در حال حاضر دو نفر هيأت علمي، دو نفر كارشناس آزمايشگاه و یک نفر کارشناس آزمایشگاه به صورت نیروی شرکتی در اين بخش مشغول خدمت هستند. بیشتر فعاليت‌ هاي اين بخش شامل اجراي طرح‌هاي تحقيقاتي در زمينه‌هاي تغذيه گياهي، حاصلخيزي خاك، روابط آب، خاك و گياه، مدیریت و برنامه ریزی آبیاری، مطالعات خاكشناسي و ارزيابي و تناسب سرزمین در راستاي سياست ‌هاي سازمان تحقيقات و مؤسسه تحقيقات خاك و آب و نيز بخش اجرا مي‌باشد.     


آزمايشگاه تحقیقات خاک و آب با بیشتر امكانات و دستگاه‌هاي مجهز لازم و كارشناسان مجرب با انجام ساليانه حدود 15 هزار تجزيه فيزيكي و شيميايي ير روي نمونه‌هاي خاك، آب، گياه و كود مربوط به كليه‌ي طرح‌ هاي تحقيقاتي مركز و نمونه‌هاي ارسالي از ساير ارگان ‌ها و متقاضيان شخصي با همكاري كارشناسان بخش در ارائه توصيه‌ هاي فني نقش مهمي در فعاليت ‌هاي اين بخش ايفا مي‌نمايد. آزمایشگاه خاک و آب با توجه به چنین توانایی به عنوان یکی از آزمایشگاه های معتمد با دفتر ثبت و کنترل مواد کودی موسسه تحقیقات خاک و آب در زمینه اندازه گیری محتوا و کنترل کیفی مواد کودی همکاری می کند.

 

مشخصات همکاران بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی یزد در سال 1399

 

 

 

نماهایی از آزمایشگاه تجزیه خاک، آب، گیاه و کود مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد   
 


6.0.8.0
گروه دورانV6.0.8.0