معرفی بخش تحقيقات خاك و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی كرمانشاه

بخش تحقیقات خاک و آب فعالیت های تحقیقاتی نخستین خود را از سال 1346 با عنوان اداره خاکشناسی و حاصلخیزی خاک و سپس از سال 1371 با عنوان بخش تحقیقات خاک و آب در زیرمجموعه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه در زمینه تغذیه گیاه، طبقه بندی و تناسب اراضی، تعیین نیاز آبی گیاهان زراعی و باغی استان و مدیریت آبیاری مزرعه استمرار داده است.

با توجه به توسعه کشت دانه های روغنی در استان کرمانشاه اعضای هیئت علمی این بخش نقش زیادی در بهبود مدیریت تغذیه آن ها و افزایش کمی و کیفی محصول داشته اند.

محققین این بخش در کمیته های استانی نهادهای اجرایی مرتبط با حوزه کشاورزی و منابع طبیعی مانند کمیته تغذیه، پایش و کنترل مواد کودی مشارکت فعال دارند و ارزیابی تغییر کاربری اراضی استان های کرمانشاه، همدان و کردستان نیز در این بخش انجام کی شود.


6.0.8.0
گروه دورانV6.0.8.0