پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

بخش تحقيقات ارزيابي اراضي در سال 1346 به منظور تعيين استعداد و قابليت اراضي کشور براي کاربري ­هاي اصلي از قبيل کشت آبي و ديم، مرتع، جنگل، شهرسازي و صنعتي تاسيس گرديده­ است. تعیین روش­ های استاندارد ارزیابی اراضی برای تناسب اراضی در کشاورزی و منابع طبیعی، مطالعه و تهیه نقشه­ های قابلیت استعداد و تناسب اراضی در سطوح ملی و منطقه­ ای در مقیاس ­های مختلف، از جمله وظایف این بخش به شمار می­ رود. به طور کلی می ­توان گفت مهم­ ترین اهداف فعالیت­ های اين بخش تعيين مناسب­ ترين نوع استفاده از زمين و با توجه به عوامل محيطي (خاك، زمين ­نما، اقليم و آب آبياري)، مديريت مزرعه و مسائل اجتماعي- اقتصادي، در راستاي بهره ­برداري پايدار از اراضي صورت مي­ گيرد. نتايج مطالعات انجام شده به عنوان لایه ­های پایه در تعیین الگوی کشت و آمایش سرزمین در قالب نقشه­ هاي ارزيابي منابع و قابليت اراضي با مقياس­ هاي مختلف در دسترس مدیران، محققين و کاربران مختلف قرار گرفته است (شکل 1).

هم اينک بخش تحقيقات ارزيابي اراضي ضمن طراحی و تولید نخستین نرم­ افزار ملی تناسب اراضی برای محصولات زراعی و باغی کشور و با بهره ­گيري از فناوري­ هاي روز مانند سنجش از دور و سامانه ­هاي اطلاعات مکاني و با استفاده از بستر اینترنت نقشه ­هاي تناسب اراضي را در قالب «سامانه ملی تناسب اراضی» با هدف برنامه ریزی الگوي کشت در دشت­ هاي زراعي آبی کشور تهیه و ارائه نموده است. 


Department of Land evaluation

With major responsibilities in:

To determine standard procedures in land evaluation for the purposes of agricultural usage and as a natural resource with regard to soil characteristics, natural and climatic conditions, economic and social contexts and to prepare the related publications.

To assort the standard methods and procedures for technical and engineering studies of the soil.

To study national and regional maps of different scales on land use and potential and to prepare such by using research data in soils, agricultural activities, climatic changes and variations, natural factors, plant cover, economic and social conditions and other related influences in cooperation with state agricultural research centers.

Cooperation and coordinating activities with the rest of the Institute in the areas of interest. 


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0