دوشنبه, 3 آبان 1395
cv

1) مقالات علمي - پژوهشي

1-  حسين بشارتي و ناهيد صالح راستين. 1378. بررسي تأثير كاربرد مايه تلقيح باكتريهاي تيوباسيلوس همراه با گوگرد در افزايش قابليت جذب فسفر. مجله علوم خاك وآب. جلد 13، شماره 1، مؤسسه تحقيقات خاك و آب، تهران، ايران.

2-  حسين بشارتي، آرمين كريمي‌ نيا، ناهيد صالح راستين، باقر يخچالي، كاظم خاوازي و محمدجعفر ملكوتي. 1379. شناسايي سويه هاي تيوباسيلوس بومي ايران و ارزيابي تأثير آنها در كاهش پ.هاش خاك. مجله علوم خاك و آب، جلد 12، شماره 7 (ويژه نامه بيولوژي خاك). مؤسسه تحقيقات خاك و آب، تهران، ايران.

3-  حسين بشارتي و ناهيد صالح راستين. 1379.تأثيرمصرف گوگرد و مايه تلقيح باكتريهاي تيوباسيلوس بر مقدار آهن و روي جذب شده توسط ذرت در شرايط گلخانه. مجله علوم خاك و آب (ويژه نامه بيولوژي خاك). جلد 12، شماره 7، مؤسسه تحقيقات خاك و آب، تهران، ايران.

4-  حسين بشارتي. 1379. اكسايش گوگرد در خاك و بهينه سازي شرايط خاك جهت افزايش اكسيداسيون آن. مجله علوم خاك و آب (ويژه نامه بيولوژي خاك). جلد 12، شماره 7، مؤسسه تحقيقات خاك و آب، تهران، ايران.

5-  عليرضا توسلي، حسين بشارتي، فرهاد رجالي و كاظم خاوازي. 1379. بررسي اثرات مصرف كودهاي فسفاته، گوگرد و مايه تلقيح باكتريهاي تيوباسيلوس بر درصد كلني زايي قارچهاي ميكوريز در ذرت. مجله علوم خاك و آب (ويژه نامه تيوباسيلوس و). جلد 12، شماره 11، مؤسسه تحقيقات خاك و آب، تهران، ايران.

6-  فريدون نورقلي پور، محمدجعفر ملكوتي، كاظم خاوازي و حسين بشارتي. 1379. نقش باكتريهاي تيوباسيلوس در افزايش قابليت جذب آهن از منبع كنسانتره آهن در ذرت. مجله علوم خاك و آب (ويژه نامه تيوباسيلوس و ). جلد 12، شماره 11، مؤسسه تحقيقات خاك و آب، تهران، ايران.

7-  حسين بشارتي، فريدون نورقلي پور، محمدجعفر ملكوتي و كاظم خاوازي. 1379. مروري بر كارهاي انجام شده در زمينه نحوه استفاده مستقيم از خاك فسفات در خاكهاي آهكي. مجله علوم خاك و آب (ويژه نامه تيوباسيلوس و ) . جلد 12، شماره 11، مؤسسه تحقيقات خاك و آب، تهران، ايران.

8-  حسين بشارتي، كاظم خاوازي وناهيد صالح راستين. 1379. بررسي قابليت چند نوع ماده براي توليد مايه تلقيح باكتريهاي تيوباسيلوس و مطالعه اثر آن همراه با گوگرد بر افزايش جذب برخي از عناصر غذايي و رشد ذرت. مجله علوم خاك و آب (ويژه نامه تيوباسيلوس و ). جلد 12، شماره 11، مؤسسه تحقيقات خاك و آب، تهران، ايران.

9-  فرهاد رجالي،كاظم خاوازي ، عليرضا فلاح نصرت آباد و حسين بشارتي. 1379. مقايسه كارآيي مايه تلقيح سويا ساخت مؤسسه با انواع تجاري آن از ساير كشورها. مجله علوم خاك و آب، جلد 12، شماره 9. از صفحه 101 تا 114. مؤسسه تحقيقات خاك و آب، تهران، ايران.

10-محمد لطف الهي، محمدجعفر ملكوتي، كاظم خاوازي و حسين بشارتي. 1379. روشهاي مصرف مستقيم خاك فسفات در افزايش عملكرد ذرت علوفه اي در كرج. مجله علوم خاك و آب (ويژه نامه تيوباسيلوس و ). جلد 12، شماره 11، مؤسسه تحقيقات خاك و آب، تهران، ايران.

11-حسين بشارتي، ناهيد صالح راستين، محمد جعفر ملكوتي و عزيزاله عليزاده. 1383. بررسي توان ماندگاري باكتريهاي تيوباسيلوس بر روي چند نوع حامل مختلف. مجله علوم خاك و آب. جلد 18، شماره 2، مؤسسه تحقيقات خاك و آب، تهران، ايران.

12-مرضیه محمدی آریا، امیر لکزیان، غلامحسین حق نیا، حسين بشارتی و امیر فتوت، 1389. تاثیر Thiobacillus و Aspergillus. بر فراهمی فسفر از خاک فسفات غنی شده با گوگرد و ورمی کمپوست.  مجله آب و خاک دانشگاه فردوسی مشهد. سال 24 . شمار ه1. ص1.

13-فريدون نورقلي پور، كاظم خاوازي و حسين بشارتي. 1385. بررسي تأثير كاربرد خاك فسفات، گوگرد و باكتري تيوباسيلوس بر عملكرد كمي و كيفي سويا و اثرات باقي مانده آن بر ذرت. مجله علوم خاك و آب، جلد 20، شماره 1، مؤسسه تحقيقات خاك و آب، تهران، ايران.

14-حسين بشارتي، فريدون نورقلي پور و كاظم خاوازي. 1385. بررسي كارايي گوگرد و مايه تلقيح باكتريهاي تيوباسيلوس بر جذب عناصر غذايي و عملكرد ذرت در يك خاك آهكي. مجله علوم خاك و آب ، جلد 20، شماره 2، مؤسسه تحقيقات خاك و آب، تهران، ايران.

15- سعيد سليم پور، کاظم خاوازی، حبيب ا... ناديان و حسين بشارتی. 1387. بررسي امکان استفاده مستقيم از خاك فسفات همراه با ميکروارگانيسمهای مفيد بجای کودهای فسفاته در کشت کلزا در يک خاک آهکی. مجله پژوهشهای خاک.

16-حسين بشارتي ، سيد احمد سادات نوري، اميربرديانيکنيايي ، حميدايران نژاد  ، علي اکبري  و عليرضا فلاح نصرت آبادي.1389. بررسي كارآيي گوگرد و مايه تلقيح باكتري هاي جنس تيوباسيلوسبر جذب فسفر وعملكرد گندم در خاكهاي آهكي مختلف. (۱۲9-۱۲1) ۱۳۸۹ ,۱ ( مجله تحقيقات آب و خاک ايران. 

17-علیرضا فلاح، حسين بشارتی، فریدون نورقلی­پور و کریم شهبازی. 1386. تأثیر کاربرد خاک فسفات، باکتری­های تیوباسیلوس و میکروارگانیسم­های حل­کننده فسفات بر عملکرد کمی و کیفی ذرت. مجله دانش کشاورزی. جلد 17. شماره 3. صفحات 36-25.

 

18-فیروزه قاسم، کاظم پوستین، حسين بشارتی، علی محمدی. 1389.  بررسی کارایی همزیستی و مقاومت به شوری سویه­های ریزوبیومی همزیست با یونجه بومی خاکهای استان تهران مجله علوم گیاهان زراعی ایران. شماره1. جلد41.ص 141-153.

19-احمد علیمددی، محمدرضا جهانسوز ، حسين بشارتی ، رضا توکل افشاری. 1389.  ارزیابی تاثیر میکروارگانیسم های حل کننده فسفات، مایکوریزا و پرایمینگ بذر بر فرایند گره زایی در گیاه نخود. مجله پژوهشهای خاک. جلد 24 شماره1. ص43-53.

20- عاطفه فضائلی ، حسين بشارتی و نجات پیرولی بیرانوند. 1389. تاثیر شوری بر کارایی همزیستی سینوریزوبیوم ملیلوتی با ارقام مختلف یونجه. مجله پژوهشهای خاک. جلد 24. شماره3. 253-263.

21- مجتبی جهانی، حسين بشارتی، احمد گلچین. 1390. تاثیر کاربرد ورمی کمپوست های غنی شده بر درصد ظهور گیاهچه و وزن خشک بوته ذرت هیبرید سنگل کراس 704. مجله پژوهشهای خاک. جلد25 شماره 1. 33-38.

22- جبار مرادی ، حسینعلی بهرامی، محمدحسین سدری و حسين بشارتی 1390. بررسی اثر کوتاه مدت خاکورزی  و کاربرد کود گاوی بر جمعیت فون خاک تحت کشت ذرت. مجله پژوهشهای خاک. جلد26 شماره 2.

 

23-S. Samavat, S. Samavat2, H. Besharati, and K. Behboudi. 2011. Interactions of Rhizobia Cultural Filtrates with Pseudomonas fluorescens on Bean Damping-off Control.  J. Agr. Sci. Tech.. Vol. 13: 965-976

24-Hossein, Besharati and Karim Atashnama. 2007. Biosuper as a Phosphate Fertilizer in a Calcareous Soil  With Low Available-P. African J. Biotech. 6 (11): 1325-1329.

25-Hatami, S., H.A. Alikhani, H. Besharati, N. Salehrastin, M. Afrousheh and Z. Yazdani Gahromi. 2008. Investigation on Aerobic Cellulolytic Bacteria in Some of North Forest and Farming Soils. .American-Eurasian J. Agri & Environ. Sci. 3(5): 713-716.      

26-S. Salimpour, K. Khavazi, H. Nadian, H. Besharati, and M. Miransari. 2010. Enhancing phosphorous availability to canola (Brassica napus L.) using P solubilizing and sulfur oxidizing bacteria. Australian Journal of Crop Science, 4(5):330-334.

27- Ahmad Alimadadi Mohammad-Reza Jahansouz , Hosein Besharati and Reza Tavakkol-Afshari .Evaluating the effects of biofertilizers and seed priming on chickpea (Cicer arietinum L.) seed quality.2010.  International Journal of Food, Agriculture & Environment-JFAE

28-Salimpour, S., Khavazi K., Nadian, H., Besharati, H., Miransari, M.. Canola (Brassica napus L.) oil production and nutrient uptake as affected by phosphate solubilizing and sulfur oxidizing bacteria. Journal of Plant Nutrition, in press.

29-اصغر مشهدی جعفرلو، حسين بشارتی و سعید شفیعی. 1387. تأثیر گوگرد و تیوباسیلوس بر عملکرد و ترکیب شیمیایی پیاز سیر. مجله فن­آوری­های نوین کشاورزی. شماره 1. صفحات 103-89.

30-حمیدرضا درودیان، حسين بشارتی، علیرضا فلاح، حسین حیدری، فرخ درویش و عاصفه اله­وردی. 1387. بررسی امکان تغییر فسفر قابل جذب خاک­های آهکی و اثرات آن بر جذب فسفر و عملکرد ذرت. مجله دانش نوین کشاورزی.

31-سمانه سماوات، مسعود احمدزاده، کیوان بهبودی و حسین بشارتی. 1387. مقایسه توانایی جدایه های ریزوبیوم و سودوموناس در کنترل بیماری مرگ گیاهچه لوبیا ناسی از قارچ Rhizoctonia solani Kuhn . مجله زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار. دوره سوم، شماره سوم. ص 1-12.

32-علیرضا فلاح و حسين بشارتی. 1388.  اهمیت اکولوژیک سیدروفورها و تأثیر عوامل محیطی بر تولید و ترشح آنها. مجله زیتون .

 

2) سمينارهاي داخلي:

33-حسين بشارتي، ناهيد صالح راستين،‌ باقر يخچالي و آرمين كريمي نيا. 1377. بررسي تأثير مصرف گوگرد همراه با تلقيح گونه هاي تيوباسيلوس بر افزايش قابليت جذب برخي عناصر غذايي براي ذرت. پنجمين كنگره زراعت و اصلاح نباتات،كرج، ايران.

34-حسين بشارتي و ناهيد صالح راستين. 1378. بررسي اثرات كاربرد گوگرد همراه با گونه هاي تيوباسيلوس در افزايش قابليت جذب برخي از عناصر غذايي در خاك. ششمين كنگره علوم خاك ايران، مشهد، ايران.

35-عليرضا توسلي، حسين بشارتي، كاظم خاوازي و فرهاد رجالي. 1379. بررسي آثار مصرف كود فسفره، گوگرد و مايه تلقيح باكتريهاي تيوباسيلوس بر درصد كلني زايي قارچهاي ميكوريز در ذرت. دومين همايش ملي استفاده بهينه از كود و سم در كشاورزي، كرج، ايران.

36-حسين بشارتي، كاظم خاوازي و هاله خلفي. 1379. بررسي قابليت چند نوع ماده براي توليد مايه تلقيح باكتريهاي تيوباسيلوس و مطالعه اثر مايه تلقيح توليد شده همراه با گوگرد در افزايش رشد و جذب برخي از عناصر غذايي به وسيله ذرت. دومين همايش ملي استفاده بهينه از كود و سم در كشاورزي، كرج، ايران.

37-محمد لطف الهي، محمدجعفر ملكوتي، كاظم خاوازي و حسين بشارتي. 1379. بررسي اثر بخشي خاك فسفات در افزايش عملكرد ذرت علوفه اي در كرج. دومين همايش ملي استفاده بهينه از كود و سم در كشاورزي، كرج، ايران.

38-فريدون نورقلي پور، حسين بشارتي، ناهيد صالح راستين و محمدجعفر ملكوتي. 1382. تأثيركاربرد مقادير مختلف گوگرد و مايه تلقيح باكتري تيوباسيلوس بر عملكرد كمي و كيفي ذرت. سمينار ملي توليد و مصرف گوگرد در كشور، مشهد، ايران.

39-حسين بشارتي، ناهيد صالح راستين، محمدجعفر ملكوتي و عزيزاله عليزاده. 1383. بررسي توان ماندگاري باكتريهاي تيوباسيلوس بر روي چند نوع حامل مختلف. اولين سمينار ملي توسعه صنايع كود شيميائي و آفت كشهاي نباتي، دانشگاه علم و صنعت ايران، تهران، ايران.

40-مطلبي فرد، رحيم و حسين بشارتي. 1383. تاثير مصرف مقادير مختلف گوگرد و تيوباسيلوس بر خصوصيات شيميايي خاك و عملكرد كلزا. اولين همايش و جشنواره ملي دانه هاي روغني، گرگان، ايران.

41-حسين بشارتي ، ناهيد صالح راستين، محمدجعفر ملكوتي، عزيزاله عليزاده، كاظم خاوازي، عليرضا فلاح نصرت آباد و هوشنگ خسروي. 1384. بررسي تأثير مصرف گوگرد و مايه تلقيح باكتري‌هاي تيوباسيلوس بر درصد كلنيزاسيون ريشه گندم توسط قارچ هاي ميكوريز  Glomus intradices و Glomus mosseae. نهمين كنگره علوم خاك ايران، كرج، ايران.

42-عليرضا فلاح نصرت آباد، حشمت اله رحيميان، محمدجعفر ملكوتي، ناهيد صالح راستين، كاظم خاوازي، هوشنگ خسروي، حسين بشارتي و خديجه اربابي. 1384. بررسي شرايط بين ميكروارگانيسم‌هاي حل كننده فسفات و برخي از خصوصيات خاك در استان گيلان. نهمين كنگره علوم خاك ايران، كرج، ايران.

43-هوشنگ خسروي، كامران ميرزاشاهي، محمودرضا رمضانپور، منوچهر كلهر، اسماعيل ميررسولي، فرهاد رجالي، كاظم خاوازي، احمد اصغرزاده، عليرضا فلاح نصرت آباد، حسين بشارتي و هادي اسدي رحماني. 1384. مقايسه چند مايه تلقيح حاوي باكتري‌هاي ريزوبيوم بومي بر رشد و عملكرد باقلا در ايران. نهمين كنگره علوم خاك ايران، كرج، ايران.

44-رحيم مطلبي و حسين بشارتی. 1383. تاثير مصرف مقادير مختلف گوگرد و تيوباسيلوس بر خصوصيات شيميايی خاک و عملکرد کلزا. اولين همايش و جشنواره ملی دانه های روغنی. گرگان، ايران.

45-عليرضا فلاح نصرت آباد، ناهيد صالح راستين، و حسين بشارتي.1385.  بررسی تاثير کود بيولوژيک پتاسيمی در تغييرات اشکال مختلف پتاسيم در خاک. همايش خاک، محيط زيست و توسعه پايدار. کرج . ايران.

46-حسين بشارتي، ناهيد صالح راستين و عليرضا فلاح نصرت آباد. 1385.  بررسی کارايی کود بيولوژيک حاوی ميکروارگانيسم های اکسيد کننده گوگرد در تامين آهن مورد نياز ذرت. همايش خاک، محيط زيست و توسعه پايدار. کرج . ايران.

47-کريم آتش نما، احمد گلچين و حسين بشارتي. 1385.  تاثير Cd  و Pb بر سکوستراسيون کربن(Carbon Sequestration) در خاک. همايش خاک، محيط زيست و توسعه پايدار. کرج . ايران.

48-آرزو صيامی، احمد گلچين و حسين بشارتي. 1385.  بررسی روند اکسيداسيون گوگرد و ارتباط آن با آزاد شدن عناصر غذايی در خاکهای آهکی. همايش خاک، محيط زيست و توسعه پايدار. کرج . ايران.

49-حسين بشارتي ، ناهيد صالح راستين، محمدجعفر ملكوتي، عزيزاله عليزاده، كاظم خاوازي، عليرضا فلاح نصرت آباد و هوشنگ خسروي. 1384. بررسي تأثير مصرف گوگرد و مايه تلقيح باكتري‌هاي تيوباسيلوس بر درصد كلنيزاسيون ريشه گندم توسط قارچ هاي ميكوريز  Glomus intradices و Glomus mosseae. نهمين كنگره علوم خاك ايران، كرج، ايران.

50- حسین بشارتی، احمد گلچین و کریم آتش نما. 1386.  تأثیر افزودن­نیتروژن­و تنظیم نسبتC/N بقایای­گیاهی­مختلف برسرعت­تجزیه­بقایا. دهمین کنگره علوم خاک ایران. کرج. ایران.

51-کریم آتش نما، احمد گلچین و حسین بشارتی. 1386. تأثیر کیفیت بقایای گیاهی بر میزان بیوماس میکروبی خاک. دهمین کنگره علوم خاک ایران. کرج. ایران.

52-کریم آتش نما، احمد گلچین و حسین بشارتی. 1386. بررسی سینتیک تجزیه بقایای گیاهی کلزا در سطوح رطوبتی مختلف. دهمین کنگره علوم خاک ایران. کرج. ایران.

53-حمیدرضا دورودیان، حسین بشارتی ، علی فلاح نصرت آباد، حسین حیدری شریف آباد، فرخ درویش و عاصفه اله وردی. 1386. برهمکنش آپاتیت و باکتری باسیلوس ماگیتریوم (PSM) در حضور مواد آلی و باکتری اکسیدکننده گوگرد و اثرات آن بر عملکرد و جذب مواد غذایی ذرت. دهمین کنگره علوم خاک ایران. کرج. ایران.

54-اصغر مشهدی جعفرلو، احمد گلچین و حسین بشارتی. 1386. تأثیر گوگرد و تلقیح با باكتریهای تیوباسیلوس بر فراهمی عناصر غذایی و برخی خصوصیات شیمیائی یك خاك آهكی. دهمین کنگره علوم خاک ایران. کرج. ایران.

55-آرزو صیامی، حسین بشارتی و احمد گلچین. 1386. بررسی روند اکسیداسیون گوگرد و ارتباط آن با آزاد شدن آهن و روی در خاکهای آهکی. دهمین کنگره علوم خاک ایران. کرج. ایران.

56-مرضیه محمدی آریا، امیر لکزیان، غلامحسین حق نیا، حسین بشارتی و امیر فتوت. 1386. تأثیر گوگرد، ورمی کمپوست و آسپرژیلوس نیگر بر فراهمی فسفر از خاک فسفات. دهمین کنگره علوم خاک ایران. کرج. ایران.

57-رحیم مطلبی فرد و حسین بشارتی. 1386. تأثیر مصرف مقادیر مختلف گوگرد، تیوبا سیلوس و اثرات باقیمانده آنها بر خصوصیات شیمیایی خاک و عملکرد کلزا. دهمین کنگره علوم خاک ایران. کرج. ایران.

58-حسین بشارتی. 1386. تاثیر مصرف گوگرد و مایه تلقیح تیوباسیلوس بر آهن جذب شده توسط ذرت در یك خاك آهكی. دهمین کنگره علوم خاک ایران. کرج. ایران.

59-حسین بشارتی. 1386. تاثیر مصرف مقادیر مختلف گوگرد عنصری و مایه تلقیح باكتری‌های تیوباسیلوس بر عملكرد و جذب فسفر  ذرت در یك خاك آهكی. دهمین کنگره علوم خاک ایران. کرج. ایران.

60-کریم آتش نما، احمد گلچین، حسین بشارتی و عارفه سادات صفوی. 1386. تاثیر کیفیت بقایای گیاهی بر میزان و روند آزاد سازی فسفر قابل جذب در طول زمان. دهمین کنگره علوم خاک ایران. کرج. ایران.

61-مرضیه محمدی آریا، امیر لکزیان، غلامحسین حق نیا، حسین بشارتی و امیر فتوت. 1386. تأثیر گوگرد، ورمی کمپوست و باکتری تیوباسیلوس بر فراهمی فسفر از خاک فسفات. دهمین کنگره علوم خاک ایران. کرج. ایران.

62-اصغر مشهدی جعفرلو، احمد گلچین، حسین بشارتی و عزیز مجیدی. 1386. تأثیر گوگرد و تلقیح با باکتری تیوباسیلوس بر عملكرد و جذب برخی از عناصر غذایی در سیر. دهمین کنگره علوم خاک ایران. کرج. ایران.

63-اصغر مشهدی جعفرلو، احمد گلچین، حسین بشارتی و مشهید هناره. 1386. تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن و گوگرد بر عملكرد سیر. دهمین کنگره علوم خاک ایران. کرج. ایران.

64-زینب سرمدی، احمد گلچین و حسین بشارتی. 1386.  بررسی تأثیر افزودنی های آلی و معدنی در توزیع فلزات سنگین در فرکشن های مختلف خاک. دهمین کنگره علوم خاک ایران. کرج. ایران.

65-احمد گلچین، زینب سرمدی و حسین بشارتی. 1386. بررسی­تأثیر افزودنیهای­مختلف بر جذب فلزات سنگین توسط گیاه زراعی­جو. دهمین کنگره علوم خاک ایران. کرج. ایران.

66-حمیدرضا درودیان، حسین بشارتی، علیرضا فلاح، فرخ درویش، حسین حیدری شریف­آباد و عاصفه اله­وردی. 1386. بررسی نقش باکتری­های حل­کننده فسفات و اکسیدکننده گوگرد و آپاتیت و مواد آلی بر اسیدیته و فسفر خاک و عملکرد و اجزای عملکرد ذرت. اولین همایش منطقه­ای علمی-پژوهشی تازه­های میکروبیولوژی. لاهیجان. ایران.

67-علیرضا فلاح و حسین بشارتی. 1387. اثر باکتری­های حل­کننده فسفات در عملکرد دانه گندم. دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. کرج. ایران.

68-علیرضا فلاح و حسین بشارتی. 1387. بررسی اثر میکروارگانیسم­های حل­کننده فسفات و اکسیدکننده گوگرد بر عملکرد و جذب فسفر در ذرت. دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. کرج. ایران.

69- حسین بشارتی و علیرضا فلاح. 1387. اثر گوگرد تلقیح شده با باکتری­های تیوباسیلوس بر عملکرد و جذب فسفر در گندم. دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. کرج. ایران.

70-محمدجواد روستا، حسین بشارتی و سیدآهنک کوثر. 1386. معرفی ارزن وحشی (Panicum antidotale Retz.) به عنوان گیاه تثبیت­کننده ازت به روش همیاری. چهارمین همایش ملی مدیریت پایدار اراضی حاشیه­ای خشک. فسا. ایستگاه کوثر.

71-حسین بشارتی و علیرضا فلاح. 1386. آزولا و نقش آن در تولید برنج. اولین همایش منطقه­ای برنج و توسعه پایدار کشاورزی. لاهیجان. ایران.

72- طیبه ملک زاده، حسین بشارتی، غلامرضا ثواقبی و رضا قاسمیان. 1388. تاثیر سطوح مختلف گوگرد و تلقیح باکتری تیوباسیلوس بر جذب فسفر توسط سویا در خاکهای آهکی. یازدهمین کنگره علوم خاک ایران. گرگان . ایران. 

73- طیبه ملک زاده، حسین بشارتی، غلامرضا ثواقبی و رضا قاسمیان. 1388. تاثیر مقادیر  مختلف گوگرد و تلقیح باکتری تیوباسیلوس بر جذب عنصر آهن توسط سویا در چند خاک آهکی. یازدهمین کنگره علوم خاک ایران. گرگان . ایران. 

74- طیبه ملک زاده، حسین بشارتی، غلامرضا ثواقبی و رضا قاسمیان. 1388. تاثیر مقادیر  مختلف گوگرد و تلقیح باکتری تیوباسیلوس بر جذب روی توسط سویا در چند خاک آهکی. یازدهمین کنگره علوم خاک ایران. گرگان . ایران. 

75-پیام بابایی، احمد گلچین، حسین بشارتی و مهران افضلی. 1388. مقایسه تاثیر سطوح نیتروژن و تلقیح برادی ریزوبیوم جاپانیکوم بر عملکرد سویا و درصد پروتیئن دانه آن. یازدهمین کنگره علوم خاک ایران. گرگان . ایران. 

76-پیام بابایی، احمد گلچین، حسین بشارتی و مهران افضلی. 1388. تاثیر گوگرد و مایه تلقیح تیوباسیلوس بر جذب فسفر و عملکرد سویا در یک خاک آهکی . یازدهمین کنگره علوم خاک ایران. گرگان . ایران. 

77-صنم بایبوردی، علیرضا فلاح ، حسین بشارتی و سارا خیامی. 1388. تاثیر باکتریهای حل کننده فسفات و سوپر فسفات تریپل بر عملکرد ذرت در شرایط گلخانه ای.  یازدهمین کنگره علوم خاک ایران. گرگان . ایران. 

78-حسین بشارتی و علیرضا فلاح.1388. تاثیر مقادیر مختلف  گوگرد و مایه تلقیح باکتریهای تیوباسیلوس بر غلظت آهن در بخش هوایی ذرت.  یازدهمین کنگره علوم خاک ایران. گرگان . ایران.

79-حسین بشارتی و علیرضا فلاح.1388. کارایی کود بیولوژیک حاوی باکتریهای تیوباسیلوس بر عملکرد و جذب عناصر غذایی در خاکهای آهکی زیر کشت گندم.  یازدهمین کنگره علوم خاک ایران. گرگان . ایران.

80-حسین بشارتی و فوزیه ملایی.1388. اثر خاک پوششی بر عملکرد و میزان پروتیئن قارچ دکمه ای Agaricus bisporus رشد یافته در بسترهای مختلف.  یازدهمین کنگره علوم خاک ایران. گرگان . ایران.

81-شهلا پاشاپور، حسین بشارتی و محمود رضازاده باری .1388. ارزیابی صفات محرک رشد گیاهی(PGP) در برخی از باکتریهای ریزوسفری یونجه.  یازدهمین کنگره علوم خاک ایران. گرگان . ایران.

82-شهلا پاشاپور، حسین بشارتی و محمود رضازاده باری .1388. ارزیابی توانایی انحلال فسفاتهای معدنی و آلی در برخی از باکتریهای ریزوسفری خاکهای زیر کشت یونجه.  یازدهمین کنگره علوم خاک ایران. گرگان . ایران

83-شهلا پاشاپور، حسین بشارتی و محمود رضازاده باری .1388. بررسی اثر تلقیح باکتریهای افزایش دهنده رشد گیاه(PGPR) بر شاخص های رشد ذرت.  یازدهمین کنگره علوم خاک ایران. گرگان . ایران.

84-فرهاد تقی پور، حسین بشارتی ، موسی تاجی و رضا میرآخوری .1388. بررسی اثر بخشی کود بیوگوگرد آلی گرانوله در جذب عناصر غذایی توسط گندم در خاک آهکی.  یازدهمین کنگره علوم خاک ایران. گرگان . ایران.

85-مجتبی جهانی، احمد گلچین، حسین بشارتی. 1388بررسی میزان زیتوده کرم خاکی (Eisenia foetida) در فرایند ورمی کمپوست شدن موادآلی مختلف. یازدهمین کنگره علوم خاک ایران. گرگان . ایران. 

86-سارا خیامی، حسین بشارتی، علیرضا فلاح و صنم بایبوردی. 1388. تاثیر باکتریهای حل کننده فسفات و سنگ فسفات بر عملکرد ذرت در شرایط گلخانه ای.  یازدهمین کنگره علوم خاک ایران. گرگان . ایران. 

87-سعید کلیچ، احمد گلچین، حسین بشارتی و کریم آتش نما. 1388بررسی تطابق آزاد سازی عناصر غذایی حاصل از تجزیه بقایای گیاهی با زمان مورد نیاز گندم(Synchronization)  . یازدهمین کنگره علوم خاک ایران. گرگان . ایران. 

88-آمنه آقاجانی و حسین بشارتی. 1388. بررسی تاثیر شوری بر فرآیند گره زایی و تثبیت بیولوژیک نیتروژن در مراحل فنولوژیک رشد سویا. یازدهمین کنگره علوم خاک ایران. گرگان . ایران. 

89-فوزیه ملایی و حسین بشارتی. 1388. اثر بسترهای مختلف حاصل از ضایعات صنعتی و کشاورزی و باکتریهای محرک رشد (PGPR) بر عملکرد قارچ دکمه ای Agaricus bisporus. . یازدهمین کنگره علوم خاک ایران. گرگان . ایران. 

90-رحیم مطلبی و حسین بشارتی. 1388. بررسی اثرات تیمارهای مختلف گوگرد همراه با تیوباسیلوس بر عملکرد و کیفیت کلزا رقم SLM1462. یازدهمین کنگره علوم خاک ایران. گرگان . ایران. 

91-علیرضا فلاح و حسین بشارتی. 1388. بررسی استفاده از باکتریهای باسیلوس و تیوباسیلوس در افزایش کارایی آپاتیت. یازدهمین کنگره علوم خاک ایران. گرگان . ایران. 

92- علیرضا فلاح و حسین بشارتی. 1388. مقایسه تاثیر باکتریهای حل کننده فسفات ، ماده آلی و سوپر فسفات تریپل بر عملکرد گندم. یازدهمین کنگره علوم خاک ایران. گرگان . ایران. 

93-علیرضا فلاح، هوشنگ خسروی،  حسین بشارتی و یوسف رضا باقری. 1388. اثر تلقیح ریز جانداران مختلف بر رشد سویا با تاکید بر پیچیدگی های منطقه ریزوسفر. یازدهمین کنگره علوم خاک ایران. گرگان . ایران. 

94-عالمه کرمی، حسینعلی علیخانی ، حسین بشارتی، غلامرضا ثواقبی و نجمه اسدی. 1388. بررسی پتانسیل سودوموناسهای فلورسنس تولید کننده سیدروفور در افزایش جذب آهن روی و منگنز در گیاه سویا. یازدهمین کنگره علوم خاک ایران. گرگان . ایران. 

95-عالمه کرمی، حسینعلی علیخانی ، حسین بشارتی، غلامرضا ثواقبی و نجمه اسدی. 1388. مقایسه تولید سیانید در  سودوموناسهای فلورسنس تولید کننده سیدروفور بر جذب آهن، روی و منگنز در گیاه سویا. یازدهمین کنگره علوم خاک ایران. گرگان . ایران. 

96- صلاح الدین مرادی، حسین بشارتی، ولی فیضی اصل، حبیب اله نادیان، اسماعیل کریمی و احمد گلچین. 1388 . بررسی اثر سطوح مختلف رطوبت، میکوریز و ریزوبیوم در خصوصیات ریشه نخود. یازدهمین کنگره علوم خاک ایران. گرگان . ایران. 

97-صلاح الدین مرادی، حسین بشارتی، ولی فیضی اصل، حبیب اله نادیان، اسماعیل کریمی و احمد گلچین. 1388 . بررسی اثر سطوح مختلف رطوبت، میکوریز و ریزوبیوم در تاریخ سبز کردن ، زمان گلدهی و صفات مرفولوژیک نخود. یازدهمین کنگره علوم خاک ایران. گرگان . ایران. 

98-مسعود موسی نژاد، محمدحسن شیرزاد، هرمز نقوی و حسین بشارتی. 1388 . ارزیابی تاثیر کاربرد گوگرد و تلقیح با باکتریهای تیوباسیلوس بر عملکرد اقتصادی ذرت در کرمان. یازدهمین کنگره علوم خاک ایران. گرگان . ایران. 

99-احمد گلچین، حسین بشارتی، سعید شفیعی.1389. 3 عوامل موثر بر دینامیک مواد ­آلی و تاثیر آن بر ویژگیهای خاک. اولین کنگره چهلشهای کود در ایران. 10-12 اسفند. تهران. ایران.

100- حسین بشارتی و کاظم خاوازی. 1389. استفاده از پتانسیل بومی موجود در کشور برای تولید کودهای زیستی و آلی و تولید محصول سالم( چالشها و محدودیتها). اولین کنگره چهلشهای کود در ایران. 10-12 اسفند. تهران. ایران.

 

3) سمينارهاي خارجي:

101- حسين بشارتي و كاظم خاوازي.1380. بررسي قابليت چند نوع ماده براي توليد مايه تلقيح باكتريهاي تيوباسيلوس و مطالعه اثر مايه تلقيح شده همراه با گوگرد در افزايش رشد و جذب برخي از عناصر غذايي در ذرت. چهاردهمين كنگره بين المللي تغذيه گياه، هانوفر، آلمان.

102- كاظم خاوازي، حسين بشارتي، فريدون نورقلي پور و محمدجعفر ملكوتي. 1380. تأثير باكتريهاي تيوباسيلوس بر افزايش قابليت جذب فسفر از خاك فسفات براي ذرت در خاكهاي آهكي ايران. گردهمايي بين المللي مصرف مستقيم خاك فسفات و تكنولوژي مرتبط با آن. كوالالامپور، مالزي.

103- حسين بشارتي، فريدون نورقلي پور، محمدجعفرملكوتي، كاظم خاوازي، محمد لطف الهي و سبحان اردكاني. 1380. مصرف مستقيم خاك فسفات در خاكهاي آهكي ايران. گردهمايي بين المللي مصرف مستقيم خاك فسفات و تكنولوژي مرتبط با آن. كوالالامپور، مالزي.

104- حسين بشارتي و ناهيد صالح راستين. 1381. تأثير مخلوط گوگرد و مايه تلقيح تيوباسيلوس بر جذب آهن و روي توسط ذرت. هفدهمين كنگره بين المللي علوم خاك. بانكوك، تايلند.

105- حسين بشارتي، كاظم خاوازي و ناهيد صالح راستين. 1381. بررسي قابليت چند نوع ماده براي توليد مايه تلقيح باكتريهاي تيوباسيلوس و مطالعه اثر مايه تلقيح شده همراه با گوگرد در افزايش رشد و جذب برخي از عناصر غذايي در ذرت. هفدهمين كنگره بين المللي علوم خاك. بانكوك، تايلند

106- مهدي سرچشمه پور و حسين بشارتي. 1384. مطالعه جمعيت باكتريهاي تيوباسيلوس و ارتباط آن با مصرف گوگرد در باغات پسته استان كرمان. چهارمين سمپوزيوم بين المللي پسته و بادام، تهران، ايران.

107- حسین بشارتی و علیرضا فلاح. 2006.  مطالعه اثرات متقابل بین باکتریهای تیوباسیلوس و قارچهای میکوریز بر برخی شاخص های رشد گندم در شرایط گلخانه. هجدهمین کنگره بین المللی علوم خاک. پنسیلوانیا، آمریکا.

108- علیرضا فلاح و حسين بشارتی. 2006.  بررسی فراوانی و پراکنش باکتریها و قارچهای حل کننده فسفات در برخی از خاکهای شمال ایران.  هجدهمین کنگره بین المللی علوم خاک. پنسیلوانیا، آمریکا.

109- حمیدرضا درودیان، حسين بشارتی، علیرضا فلاح، فرخ درویش، حسین حیدری شریف­آباد و عاصفه اله­وردی. 2007. ارزیابی تأثیر آپاتیت و کمپوست شهری بر رشد، حلالیت فسفر و کلونیزاسیون باسیلوس مگانزیم در ریزوسفر ذرت. کنگره بین­المللی ریزوسفر 2. مونت پلیر. فرانسه.

110- امیر بردیا نیک نیامی، سیداحمد سادات نوری، حسين بشارتی، حمید ایران­نژاد و علی اکبری. 2008. تأثیر گوگرد و باکتری­های تیوباسیلوس بر قابلیت جذب فسفر خاک، جذب فسفر و عملکرد گندم در خاک­های آهکی. پنجمین کنگره بین­المللی علوم زراعت. کره.

 

 

4) نشريات فني:

111- محمدجعفر ملكوتي، حسين بشارتي و كاظم خاوازي. 1379. بررسي شرايط بهينه اكسايش گوگرد در خاكهاي آهكي. نشريه فني شماره 175. مؤسسه تحقيقات خاك و آب، تهران، ايران.

112- حسين بشارتي، محمدجعفر ملكوتي و كاظم خاوازي. 1379. ترويج مصرف بيوفسفات طلايي در باغهاي كشور راهي به سوي افزايش عملكرد و كاهش واردات كودهاي فسفاته. نشريه فني شماره 141. مؤسسه تحقيقات خاك و آب، تهران، ايران.

113- حسين بشارتي، كاظم خاوازي و محمدجعفر ملكوتي. 1379. نقش باكتريهاي تيوباسيلوس در افزايش قابليت جذب عناصر غذايي در خاكهاي آهكي. نشريه فني شماره 176. مؤسسه تحقيقات خاك و آب، تهران، ايران.

114- محمدجعفر ملكوتي و حسين بشارتي. 1379. ضرورت مصرف ساري كود (گوگرد كشاورزي گرانوله) براي اصلاح خاكها و افزايش عملكرد محصولات كشاورزي در خاكهاي آهكي كشور. نشريه فني شماره 140. مؤسسه تحقيقات خاك و آب، تهران، ايران.

115- محمدجعفر ملكوتي، كاظم خاوازي و حسين بشارتي. 1384. بيوگوگرد آلي گرانوله، كودي مؤثر در اصلاح خصوصيات خاكهاي آهكي و افزايش عملكرد محصولات كشاورزي. نشريه فني شماره 415. مؤسسه تحقيقات خاك و آب، تهران، ايران.

 

5) كتاب:

116- عليرضا فلاح نصرت آباد، حسين بشارتي كلايه و هوشنگ خسروي. 1385. ميكروبيولوژي خاك (ترجمه). انتشارات كتابيران، تهران، ايران.

117-  سيد محمود سمر، سعید سماوات، محمد مهدی طهرانی، سعید تدین، حامد رضاییحسين بشارتي و علیرضا فلاح .1389. آهن در خاك و گياه. انتشارات موسسه تحقيقات خاك و آب .

 


موسسه تحقیقات خاک و آب

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8

moai documents

تبلیغات پزشکی