دوشنبه, 22 مهر 1398

ستادیدكتر نیاز علی ابراهیمی پاک

مرتبه علمی – پژوهشی : دانشیار پژوهش

زمینه تخصص : آبیاری و زهکشی

             nebrahimipak@swri.ir          nebrahimipak@yahoo.com     پست الکترونیک :

__________________________________________________

مهندس فاطمه اسدی

مرتبه علمی – پژوهشی : مربی پژوهش

زمینه تخصص : شیمی،حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه

fasadi@swri.ir          ffasadi@yahoo.com پست الکترونیک :

__________________________________________________

دكتر هادی اسدی رحمانی

مرتبه علمی – پژوهشی : دانشیار پژوهش

زمینه تخصص : میکروبیولوژی خاک

             h.asadi@swri.ir          asadi_1999@yahoo.com     پست الکترونیک :

__________________________________________________

دكتر احمد اصغرزاده

مرتبه علمی – پژوهشی : دانشیار پژوهش

زمینه تخصص : بیولوژی خاک

             aasgharzadeh@swri.ir          a-asgharzadeh-2000@yahoo.com     پست الکترونیک :

__________________________________________________

دكتر کامران افتخاری

مرتبه علمی – پژوهشی : استادیار پژوهش

زمینه تخصص : تشکیل و طبقه بندی خاک

             keftekhari@swri.ir          kamran_eftekhari@hotmail.com     پست الکترونیک :

__________________________________________________

مهندس میترا افشاری

مرتبه علمی – پژوهشی : مربی پژوهش

زمینه تخصص : میکروبیولوژی خاک

             mafshari@swri.ir             mi_afshari@yahoo.com           پست الکترونیک :

__________________________________________________

دكتر محمدرضا امداد

مرتبه علمی – پژوهشی : استادیار پژوهش

زمینه تخصص : آبیاری و زهکشی

             memdad@swri.ir          emdadmr591@yahoo.com     پست الکترونیک :

__________________________________________________

دكتر کامبیز بازرگان

مرتبه علمی – پژوهشی : استادیار پژوهش

زمینه تخصص : شیمی و حاصلخیزی خاک

             kbazargan@swri.ir          bazargan_k@yahoo.com     پست الکترونیک :

__________________________________________________

دكتر حسین بشارتی

مرتبه علمی – پژوهشی : استاد پژوهش

زمینه تخصص : میکروبیولوژی خاک

             hbesharati@swri.ir          besharati1350@yahoo.com     پست الکترونیک :

__________________________________________________

دكتر مجید بصیرت

مرتبه علمی – پژوهشی : استادیار پژوهش

زمینه تخصص : تغذیه گیاه

             mbasirat@swri.ir          majid_basirat@yahoo.com     پست الکترونیک :

__________________________________________________

دكتر محمدرضا بلالی

مرتبه علمی – پژوهشی : استادیار پژوهش

زمینه تخصص : اخلاق و فلسفه محیط زیست

             mbalali@swri.ir          mrbalali68@gmail.com     پست الکترونیک :

__________________________________________________

دکتر مهدی پناهی

مرتبه علمی – پژوهشی : استادیار پژوهش

زمینه تخصص : آبیاری و زهکشی

             mpanahi@swri.ir          panahimehdi@yahoo.com     پست الکترونیک :

__________________________________________________

مهندس حسین جعفری

مرتبه علمی – پژوهشی : مربی پژوهش

زمینه تخصص : آبیاری و زهکشی

             hjafari@swri.ir          jafri52@yahoo.com     پست الکترونیک :

__________________________________________________

مهندس محمد جمشیدی

مرتبه علمی – پژوهشی : مربی پژوهش

زمینه تخصص : تشکیل و طبقه بندی خاک

             mjamshidi@swri.ir          mohammadjamshidi@yahoo.com     پست الکترونیک :

__________________________________________________

(دكتر زهرا خادمی(بازنشسته 

مرتبه علمی – پژوهشی : استادیار پژوهش

زمینه تخصص : حاصلخیزی و تغذیه گیاه

             zkhademi@swri.ir          zr_khademi@yahoo.com     پست الکترونیک :

__________________________________________________

دكتر کاظم خاوازی

 :مرتبه علمی – پژوهشی استاد پژوهش

زمینه تخصص : میکروبیولوژی خاک

             kkhavazi@swri.ir          kkhavazi@yahoo.com     پست الکترونیک :

__________________________________________________

دکتر هوشنگ خسروی

مرتبه علمی – پژوهشی : استادیار پژوهش

زمینه تخصص : بیولوژی و بیو تکنولوژی خاک

             hkhosravi@swri.ir          khosravi_1971@yahoo.com     پست الکترونیک :

__________________________________________________

دكتر محمدحسین داوودی

مرتبه علمی – پژوهشی : استادیار پژوهش

زمینه تخصص : شیمی و حاصلخیزی خاک

             mdavoodi@swri.ir          davoodi_mh@yahoo.com     پست الکترونیک :

__________________________________________________

   (بازنشسته)  مهندس عبدالمحمد دریاشناس

مرتبه علمی – پژوهشی : مربی پژوهش

زمینه تخصص : حاصلخیزی و تغذیه گیاه

             adarya@swri.ir          anssm2000@yahoo.com     پست الکترونیک :

__________________________________________________

دكتر فرهاد رجالی

مرتبه علمی – پژوهشی : دانشیار پژوهش

زمینه تخصص : میکروبیولوژی خاک

             frejali@swri.ir          frejali@yahoo.com     پست الکترونیک :

__________________________________________________

دكتر حامد رضائی

مرتبه علمی – پژوهشی : استادیار پژوهش

زمینه تخصص : اصلاح خاک و مدیریت پایدار اراضی

             hrezaei@swri.ir          rezaei_h@yahoo.com     پست الکترونیک :

__________________________________________________

دكتر سعید سعادت

مرتبه علمی – پژوهشی : استادیار پژوهش

زمینه تخصص : اصلاح خاک و مدیریت پایدار اراضی

             ssaadat@swri.ir          saeed_saadat@yahoo.com     پست الکترونیک :

__________________________________________________

دكتر سعید سماوات

مرتبه علمی – پژوهشی : دانشیار پژوهش

زمینه تخصص : مواد آلی و حاصلخیزی خاک

             ssamavat@swri.ir          saeedsamavat@hotmail.com     پست الکترونیک :

__________________________________________________

دكتر سید محمود سمر

مرتبه علمی – پژوهشی : دانشیار پژوهش

زمینه تخصص : شیمی و حاصلخیزی خاک

             msamar@swri.ir          mahmoodsamar@hotmail.com     پست الکترونیک :

__________________________________________________

دکتر سیدعلیرضا سیدجلالی

مرتبه علمی – پژوهشی : استادیار پژوهش

زمینه تخصص : ارزیابی پیدایش رده بندی و شناسایی خاک

             ajalali@swri.ir          seyedjalali2000@yahoo.com     پست الکترونیک :

__________________________________________________

دکتر کریم شهبازی 

مرتبه علمی – پژوهشی : دانشیار پژوهش

زمینه تخصص : شیمی خاک ، حاصلخیزی و تغذیه گیاه

kshahbazi@swri.ir        shahbazikarim@yahoo.com         پست الکترونیک :

__________________________________________________


دکتر مهدی شهابی فر 

مرتبه علمی – پژوهشی : استادیار پژوهش

زمینه تخصص : علوم و مهندسی آبیاری

             mshahabifar@swri.ir          m_shahabifar@yahoo.com     پست الکترونیک :

__________________________________________________

دکتر حسین صفاری

استادیار پژوهش : مرتبه علمی- پژوهشی

زمینه تخصص : حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه و مواد آلی

             hsaffari@swri.ir          hosaffary@yahoo.com     پست الکترونیک :

__________________________________________________

دكتر محمد مهدی طهرانی

مرتبه علمی – پژوهشی : استادیار پژوهش

زمینه تخصص : شیمی و حاصلخیزی خاک

             mtehrani@swri.ir          mtehrani2000@yahoo.com     پست الکترونیک :

__________________________________________________

مهندس علی اکبر عزیزی زهان
پژوهشگر:مرتبه علمی – پژوهشی 

:زمینه تخصص آبیاری

             aazizi@swri.ir             azizizohan@yahoo.com         پست الکترونیک :

__________________________________________________

مهندس سعید غالبی

مرتبه علمی – پژوهشی : مربی پژوهش

زمینه تخصص : فیزیک خاک

             sghalebi@swri.ir          s_ghalebi@yahoo.com     پست الکترونیک :

__________________________________________________

دكتر محمد نبی غیبی

مرتبه علمی – پژوهشی : استادیار پژوهش

زمینه تخصص : فیزیولوژی تغذیه گیاهی

             mngheibi@swri.ir          mngheibi@yahoo.com     پست الکترونیک :

__________________________________________________

دكتر علیرضا فلاح

مرتبه علمی – پژوهشی دانشیار پژوهش : 

زمینه تخصص : میکروبیولوژی خاک

             afallah@swri.ir          rezafayah@yahoo.com     پست الکترونیک :

__________________________________________________

مهندس مهناز فیض اله زاده اردبیلی

مرتبه علمی – پژوهشی : مربی پژوهش

زمینه تخصص : شیمی و حاصلخیزی خاک

             m.ardabili@swri.ir          mardebili261@gmail.com    پست الکترونیک :

__________________________________________________

دكتر وحیدرضا قاسمی دهکردی

مرتبه علمی – پژوهشی : استادیار پژوهش

زمینه تخصص : ارزیابی اراضی و مدل سازی مکانی

             vghasemi@swri.ir          v_gh@yahoo.com     پست الکترونیک :

__________________________________________________

(بازنشسته)دکتر محمد لطف اللهی

مرتبه علمی – پژوهشی : دانشیار پژوهش

زمینه تخصص : حاصلخیزی خاک

lotfollahi_mohammad@hotmail.com  پست الکترونیک :

__________________________________________________

دكتر زهرا محمداسماعیل

مرتبه علمی – پژوهشی : کارشناس

زمینه تخصص : ژئومورفولوژی

             mesmaily@swri.ir          mesmaily_n@yahoo.com     پست الکترونیک :

__________________________________________________

دكتر فرهاد مشیری

مرتبه علمی – پژوهشی : استادیار پژوهش

زمینه تخصص : حاصلخیزی خاک و بیوژئوشیمی رایزوسفر

             fmoshiri@swri.ir          fa.moshiri@yahoo.com     پست الکترونیک :

__________________________________________________

 (بازنشسته)دكتر عزیز مومنی

مرتبه علمی – پژوهشی : دانشیار پژوهش

زمینه تخصص : تشکیل و طبقه بندی خاک

             amoameni@swri.ir          momeniaziz@gmail.com     پست الکترونیک :

__________________________________________________

(بازنشسته)دکتر پرویز مهاجر میلانی

مرتبه علمی – پژوهشی : استادیار پژوهش

زمینه تخصص : اصلاح خاک و مدیریت پایدار اراضی

             pmilani@swri.ir          milioni100@yahoo.com     پست الکترونیک :

__________________________________________________

مهندس رسول میرخانی 

مرتبه علمی – پژوهشی : مربی پژوهش

زمینه تخصص : فیزیک و حفاظت خاک

rasoul_mirkhani@yahoo.com پست الکترونیک :

__________________________________________________

مهندس فریدون نورقلی پور

مرتبه علمی – پژوهشی : مربی پژوهش

زمینه تخصص : حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه

             fnourgholipour@swri.ir          nourfg@yahoo.com     پست الکترونیک :

__________________________________________________

دکتر میر ناصر نویدی

مرتبه علمی – پژوهشی : استادیار پژوهش

زمینه تخصص : ارزیابی اراضی

             nnavidi@swri.ir          nasernavidi@yahoo.com     پست الکترونیک :

__________________________________________________

دکتر آرش تافته

مرتبه علمی – پژوهشی : استادیار پژوهش

زمینه تخصصآبیاری و زهکشی : 

                    Arash_tafteh@yahoo.com     پست الکترونیک :

_________________________________________________

دکتر مژگان یگانه

مرتبه علمی – پژوهشی : استادیار پژوهش

زمینه تخصصفیزیک و حفاظت خاک : 

                   myeganeh@swri.ir     پست الکترونیک :

_________________________________________________

مهندس یوسف رضا باقری

مرتبه علمی – پژوهشی : پژوهشگر

زمینه تخصص : آلودگی منابع آب و خاک

bagheriyo@yahoo.com پست الکترونیک :

_________________________________________________


دکتر مهناز اسکندری

مرتبه علمی – پژوهشی : استادیار پژوهش

زمینه تخصصعلوم خاک-محیط زیست : 

                 meskandari@swri.ir  پست الکترونیک :


_________________________________________________


دکتر علی زین الدینی
استادیار پژوهش: مرتبه علمی- پژوهشی
ارزیابی اراضی/ ژنز و رده بندی خاک: زمینه تخصص
پست الکترونیک: ali_zeinadin@yahoo.com

_________________________________________________

دکتر کبرا سادات هاشمی نسب زواره

مرتبه علمی – پژوهشی : استادیار پژوهش

زمینه تخصصشیمی تجزیه : 

                k.hasheminasab@areoo.ac.ir  پست الکترونیک :

_________________________________________________

دکتر حسین کاری دولت آباد
استادیار پژوهش
: مرتبه علمی- پژوهشی
بیولوژی خاک: زمینه تخصص
پست الکترونیک:  hossein.kari@gmail.comDOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8