شنبه, 29 مهر 1396
ابلاغ آئین نامه جدید ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی به مؤسسه ها، پژوهشكده ها، مراكز و واحدهای تابعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج كشاورزی
آئين نامه ارتقای مرتبه اعضای هيأت علمي آموزشي، پژوهشي و فناوري كه در جلسه 776 مورخه 94/12/18 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، مصوب و ابلاغ گرديده بود، طي نامه شماره 97455 - 95/5/11 توسط وزير محترم علوم، تحقيقات و فناوري، به انضمام شيوه نامه اجرايي آئين نامه ارتقای مرتبه اعضای هيأت علمي و اصلاحات بندهاي 9 و 10 جدول 2 و 3 آئين نامه مزبور (مصوب جلسه 94/10/4 هيات مميزه مركزي وزارت علوم،تحقيقات و فناوري) توسط رياست محترم سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي ابلاغ گرديد.
شايان ذكر است كه رسيدگي به پرونده تمامي متقاضيان ارتقای رتبه از تاريخ 95/10/1
 براساس مفاد اين آئين نامه خواهد بود.

                                 

مفاد آئين نامه فوق الذكر و ضمائم مربوطه از طریق لینک های زیر قابل دسترسی می باشد:


نمایش تعداد بازدیدها : 491

بازگشت                   
 
موسسه تحقیقات خاک و آب

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8