شنبه, 29 مهر 1396
سخنرانی علمی با عنوان "تحلیلی بر تناسب استراتژیك توسعه باغبانی" در مؤسسه برگزار شد

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات خاک و آب، سخنرانی علمی مهندس محمدعلی شاکری از معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با عنوان "تحلیلی بر تناسب استراتژیک توسعه باغبانی" روز گذشته در موسسه برگزار شد.

محورهای این سخنرانی را چشم انداز و مأموریت فعلی، نقاط قوت، نقاط ضعف، تهدیدها و فرصتها، تحلیل متغیرهای سیاستی، تحلیل متغیرهای اقتصادی، تحلیل متغیرهای اجتماعی، تحلیل متغیرهای تکنولوژی، تحلیل متغیرهای زیست محیطی، تحلیل متغیرهای قانونی، تحلیل و تقاطع فرصت-تهدید و قوت-ضعف، استخراج استراتژی های چهارگانه از تحلیل های فوق، ارائه الگوی مناسب توسعه بخش باغبانی در بر می گرفتند.

    


ایجاد شده توسط بخش خدمات فنی و تحقیقاتی- واحد IT
نمایش تعداد بازدیدها : 250

بازگشت                   
 
موسسه تحقیقات خاک و آب

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8