دوشنبه, 22 مهر 1398
بازدید رئیس موسسه تحقیقات خاك و آب از مزرعه تحقیقاتی
آقای دکتر هادی اسدی رحمانی رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب به همراه آقای دکتر مهرزاد محصص مستشاری معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی روز دوشنبه 1398/6/25 از مزرعه تحقیقاتی این مؤسسه بازدید به عمل آورند.
آقای دکتر اسدی رحمانی در این باره گفت: این بازدید با هدف بررسی وضعیت اجرای طرح ها و پروژه های تحقیقاتی، سایت های الگویی، کشت های ازدیادی، وضعیت سیستم های آبیاری و ایستگاه هواشناسی انجام گرفت.نمایش تعداد بازدیدها : 271

بازگشت                   
موسسه تحقیقات خاک و آب

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8