جمعه, 30 فروردين 1398
سخنرانی خانم دكتر یگانه با عنوان گزارش سفر

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات خاک و آب بر اساس تفاهم نامه همکاری که به منظور گسترش روابط علمی بین موسسه تحقیقات خاک و آب و گروه مدیریت خاک در دپارتمان محیط زیست دانشکده کشاورزی دانشگاه گنت در شهریور سال 1396 منعقد گردید، خانم دکتر مژگان یگانه عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب به منظور انتقال فناوری ارزیابی ریسک استفاده از کمپوست زباله شهری از دانشگاه گنت در تاریخ 11 اردیبشت ماه سال 97 لغایت 11 مرداد ماه 97 به کشور بلژیک سفر کرد.

خانم دکتر یگانه همکاری در قالب یک طرح مشترک را از اهداف اولیه این سفر عنوان کرد و افزود: هدف دوم این سفر انجام بخشی از پروژه تعیین ریسک استفاده از کمپوست زباله شهری بود که بعد از مکاتبات انجام شده با پروفسور Piet Seuntjens پروفسور گروه مدیریت خاک دانشگاه گنت، مقرر شد اینجانب به عنوان مجری این پروژه یک دوره 3 ماهه انتقال فناوری را در آن گروه بگذرانم. فناوری مورد نظر ارتقاء مدل مورد استفاده در ارزیابی خطر ناشی از کمپوست زباله شهری در زمین های کشاورزی ایران بود.

ایشان افزود: این پروژه بصورت ملی و در چهار استان به اجرا در آمد و در فاز اول، از دی ماه 1395 از کمپوست تولید شده ابتدا بصورت هفتگی و از فروردین 96 بصورت ماهیانه نمونه برداری شده و پارامترهای درصد رطوبت، درصد مواد خارجی، درصد کربن آلی، pH ، EC ، N ، P ، K ، Cd ، Pb ، Cr ، As ، Ni ، Zn ، Cu ، Mn ، Fe ، Co ، B اندازه گیری گردید و در فاز بعدی خطر انباشت فلزات سنگین در خاک و تهدید سلامت انسان ناشی از مصرف کمپوست زباله شهری در زمین های کشاورزی با استفاده از دو مدل ریاضی "انباشت فلزات سنگین در اثر استفاده از کمپوست و ارزیابی خطر تهدید سلامتی انسان ها" مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

دکتر یگانه ادامه داد: قسمتی از مطالعه که با همکاری دانشگاه گنت بود، برقراری اتصال بین این دو مدل ریاضی بود، بطوریکه غلظت تجمعی محاسباتی در خاک که در مدل انباشت محاسبه می شود را بتوان به غلظت گیاه در آن زمان ربط داده و محاسبات ریسک را براساس آن انجام داد.


    

نمایش تعداد بازدیدها : 221

بازگشت                   
 
موسسه تحقیقات خاک و آب

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8