شنبه, 30 شهريور 1398
یكصد و پنجاهمین جلسه كمیته علمی- فنی مؤسسه تحقیقات خاك و آب برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مؤسسه تحقیقات خاک و آب یکصد و پنجاهمین جلسه کمیته علمی- فنی در تاریخ 1397/10/25 با حضور اعضای این کمیته و با موضوع بررسی پروژه های "بررسی تأثیر روش های مختلف خاک ورزی و مدیریت بقایای گیاهی بر ویژگی های هیدرولیکی و ارزیابی و مقایسه کارایی مدل های مختلف نفوذ آب به خاک در تناوب گندم- ذرت" و "مدیریت تلفیقی آب و کود به منظور ارتقاء بهره وری مصرف آب گندم در شرایط شوری های مختلف با استفاده از مدل "Aqua crop " برگزار شد.

در این جلسه پروژه های اول و دوم پس از ارائه توسط مجریان آقای دکتر جهانبخش میرزاوند و آقای دکتر محی الدین گوشه (ارائه به صورت وب کنفرانس) پس از بحث و بررسی مشروط به انجام اصلاحات مورد پذیرش قرار گرفت.


    


نمایش تعداد بازدیدها : 251

بازگشت                   
موسسه تحقیقات خاک و آب

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8