چهارشنبه, 3 بهمن 1397
سخنرانی علمی توسط اساتید برجسته دانشگاه بایروث آلمان در موسسه تحقیقات خاك و آب برگزار شد

دو عنوان سخنرانی علمی با حضور و استقبال پرشور اعضاء هیئت علمی، محققان و کارشناسان موسسه تحقیقات خاک و آب و اعضاء هیئت علمی بخش خاک و آب مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ها به صورت ویدئوکنفرانس و همچنین مهمانانی از موسسات تحقیقاتی اصلاح و تهیه بذر و نهال و  موسسه علوم باغبانی صبح امروز چهارشنبه 7 شهریور 1397 در سالن جلسات حوزه مدیریت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات خاک و آب آقای دکتر کارمیناتی رئیس گروه فیزیک خاک دانشگاه بایروث آلمان، فارغ التحصیل رشته فیزیک خاک در مقطع دکتری که تحقیقات علمی خودش را بر روی ریزوسفر ریشه و روابط آب در خاک و گیاه انجام داد به عنوان اولین سخنران سخنرانی خود را تحت عنوان: "خصوصیات فیزیکی ریزوسفر و اثر آن بر روابط آب، خاک و گیاه" ارائه نمود و در پایان به سوالات شرکت کنندگان حاضر در جلسه و همچنین شرکت کنندگان به صورت ویدئوکنفرانس جواب دادند.

دومین سخنران جلسه سخنرانی امروز آقای دکتر محسن زارع، فارغ التحصیل رشته فیزیک خاک در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه صنعتی اصفهان و در مقطع دکتری از دانشگاه گوتینگن آلمان بود. ایشان عضو هیئت علمی دانشگاه بایروث آلمان می باشد و تحقیقات خودش را در زمینه حرکت آب در خاک و ریشه و نقش رایزوشیپ در خاک و جذب آب انجام می دهند.

آقای دکتر زارع سخنرانی علمی خودشان را تحت عنوان: " تاثیر ریزوسفر بر جذب مواد غذایی و آب" ارئه نمودند و در پایان به سوالات شرکت کنندگان پاسخ دادند.


          
 
 

نمایش تعداد بازدیدها : 242

بازگشت                   
 
موسسه تحقیقات خاک و آب

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8